Provozní doba menz o letních prázdninách 2020

30.06.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Články |štítky: menza provoz


Provozní doba menz od 25.05.2020

22.05.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Články |štítky: menza provoz


Provozní doba menz od 11.05.2020

07.05.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Články |štítky: menza provoz


Application for accommodation for academic year 2020/2021

30.04.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

The deadline for submitting applications for accommodation at the TUL dormitory for the academic year 2020/2021 is for students entering the 2nd and higher year of study in this academic year, the 1st year of follow-up or doctoral studies from 1 May 2020 to 30 June 2020. Read information here.

The Accommodation application form is available https://koleje.tul.cz/zadosti/

If you have any problem or question contact Accommodation Office by email to us.koleje@tul.cz

rubrika: Články |štítky: koleje


Žádosti o ubytování na akad. rok 2020/2021

30.04.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Termín podávání žádostí o ubytování na koleji TUL na akademický rok 2020/2021 je pro studenty nastupující v tomto akademickém roce do 2. a vyššího ročníku studia, do 1. ročníku navazujícího nebo doktorského studia od 1. května 2020 do 30. června 2020. Podrobné informace viz harmonogram.

Formulář žádosti o ubytování je k dispozici https://koleje.tul.cz/zadosti/

V případě problémů/dotazů kontaktujte us.koleje@tul.cz

rubrika: Články |štítky: koleje


Informace pro studenty ubytované na kolejích

27.04.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Studentům, kteří využili možnosti čerpání slevy na kolejném, bude tato sleva ukončena k 30.4.2020.

Od 1.5.2020 bude znovu účtována plná cena kolejného.

rubrika: Články |štítky: koleje


Provozní doba menz ve dnech 1.5. a 8.5.2020 - státní svátky

24.04.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Články |štítky: menza provoz


Výzva k vyklizení pro ubytované na koleji TU

03.04.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

 Vážení studenti, ubytovaní,

v souladu s  platnými usneseními vlády ČR souvisejícími se šířením nákazy koronavirem COVID-19 a vyhlášenou karanténou a nouzovým stavem ČR jsme jako veřejná vysoká škola povinni řídit se pokyny Krizového štábu Libereckého kraje a jsme povinni dodržovat nařízení, která Krizový štáb vydává v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Krizovému zákonu jsme my všichni jak instituce, tak občané povinni podřídit se v krizových situacích jako je tato.

Krizový štáb Libereckého kraje vydal dne 1.4.2020 pokyn a uložil nám, abychom do 6.4.2020 vyčlenili a uvolnili pro potřeby Libereckého kraje jeden z bloků areálu vysokoškolských kolejí na Harcově pro potřeby možného zavedení systému tzv. chytré karantény.

V souladu s uloženou povinností od Krizového štábu a s ohledem na počty ubytovaných na jednotlivých blocích, vyzýváme všechny ubytované na bloku C, kteří nepožádali o slevu, aby své pokoje uvolnili do 6. 4. 2020. V rámci areálu vysokoškolských kolejí Harcov jim bude přidělen jiný pokoj.

V případě, že takto získaná kapacita nebude dostatečná, bude další postup řešen v týdnu do 10. 4. 2020.

Studenti, kterých se přestěhování na jiný blok kolejí týká, si vyzvednou příkazy k přestěhování na recepci bloku C.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

rubrika: Články |štítky: koleje


Information for students staying at the dormitories

27.03.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Accommodated students who do not stay at the dormitories at the time of the education interruption due to the state of emergency will receive a 35% discount on the dormitory fee.

The discount will be granted for the period of interruption of the direct teaching or until the expiration of the accommodation contract.

Addendum to the "Accommodation Agreement" regarding discounts can be found https://koleje.tul.cz/pub/fil/dodatek_smlouva_ubyt_koleje_c6_en.docx

Send the completed form electronically to us.koleje@tul.cz

During the period of the discount, the student must not enter the dormitory. Entering the dormitories will be considered a particularly serious breach of the concluded “Amendment to the Contract”. The accommodation contract with the student will be immediately terminated and the accommodation fee will be charged in full on the day of termination. The application for accommodation for next semester in the student´s dormitory will be automatically rejected.

The discount can only be granted to students staying at the dormitories to March 27, 2020.

If the “Supplement” is completed and delivered in March 2020, the discount will be granted from 11 March 2020. In the case of delivery of the “Supplement” after 31. 3. 2020, the discount will be granted from the date of its delivery.

If the direct teaching isn’t renewed at TUL by 19. 6. 2020, students will be informed about the date of the eviction and handover of their rooms.

rubrika: Články |štítky: koleje


Informace pro studenty ubytované na kolejích

27.03.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Ubytovaným studentům, kteří se na kolejích v době přerušení výuky z důvodu nouzového stavu nezdržují, bude poskytnuta sleva na kolejném ve výši 35 %.

Sleva bude poskytnuta po dobu přerušení přímé výuky nebo do vypršení ubytovací smlouvy.

Dodatek ke „Smlouvě o ubytování“ týkající se slevy https://koleje.tul.cz/pub/fil/dodatek_smlouva_ubyt_koleje_c6.docx

Vyplněný formulář zašlete elektronicky na us.koleje@tul.cz

V období čerpání slevy student nesmí vstupovat do prostor kolejí. Vstup na koleje bude považován za obzvlášť závažné porušení uzavřeného „Dodatku ke smlouvě“. Se studentem bude okamžitě ukončena smlouva o ubytování a kolejné mu ke dni ukončení ubytování bude účtováno v plné výši. Žádost o další ubytování studenta na kolejích bude automaticky zamítnuta.

Sleva může být poskytnuta pouze studentům, kteří jsou na kolejích ubytováni k 27.3.2020.

Pokud bude „Dodatek“ vyplněn a doručen v březnu 2020, bude sleva poskytnuta od 11.3.2020. V případě doručení formuláře po 31.3.2020 bude sleva poskytnuta od dne jeho doručení.

Pokud přímá výuka nebude na TUL obnovena do 19.6.2020, budou studenti informováni o termínu vyklizení a předání pokojů.

rubrika: Články |štítky: kolejePrvní | 1 | 2 | 3 | 4 | Poslední | Počet stran: 12