Harmonogram pro podávání žádostí o ubytování v AR 2014/2015

09.07.2014 autor: Ubytovací služba Tisk

Harmonogram pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2014/2015

 

 

Pátek 2. května 2014:

(od 7:00 hod.)

Začátek podávání žádostí o ubytování na akad. rok 2014/2015.

–        žádost vyplní každý student, který chce v akad. roce 2014/2015 bydlet na kolejích (včetně cizinců)

–        žádost o ubytování na koleji v akad. roce 2014/2015 lze podat osobně nebo pomocí elektronického formuláře

–        při zpracování všech žádostí o ubytování bude přihlíženo k ubytování v akad. roce 2013/2014 (kromě bloku „B“, kde budou přednostně ubytováni studenti přípravného jazykového kurzu)

–        v případě více žádostí o rezervaci jednoho lůžka bude rozhodovat datum podání žádosti o ubytování, v případě shodného data podání žádosti ročník studia

–        v případě, že chcete při přidělování ubytování zohlednit zdravotní omezení, je nutné doložit lékařské potvrzení do kanceláře Ubytovací služby nebo přiložit k žádosti

–        od studentů, kteří figurují na seznamu dlužníků za březen 2014, nebude žádost přijata

V případě podání žádosti o ubytování osobně:

·         formulář je k dispozici na všech vrátnicích kolejí, v kanceláři US a na http://koleje.tul.cz/ke-stazeni/

·         čitelně vyplněnou žádost odevzdejte s platným OP (občané ČR, SR) nebo pasem (ostatní) na kterékoliv vrátnici kolejí nebo v kanceláři Ubytovací služby

·         zálohu na stornopoplatek uhradí student v hotovosti na vrátnicích kolejí při podání žádosti

·         možnost podání žádosti v nepřítomnosti na plnou moc, podpis na plné moci nemusí být ověřen

V případě podání žádosti o ubytování elektronickou formou:

·         elektronický formulář žádosti naleznete na http://koleje.tul.cz/prihlasit/, pro přístup využijte přihlašovací jméno a heslo do Liane

·         v případě změny čísla občanského průkazu, pasu, trvalého bydliště je nutné změnu doložit osobně v kanceláři Ubytovací služby nejpozději do 19. 9. 2014

·         v případě, že v následujícím akademickém roce žádáte o stávající ubytování (rozhodující je stav ubytování k 30. 4. 2014), vytvoří se Vám elektronickou cestou rezervace ubytování v případě splnění podmínek

·         záloha na stornopoplatek bude uhrazena bezhotovostně na vrub konta kolejného. Pokud následně nebude kolejné uhrazeno dle smlouvy o ubytování, nebude žádost zařazena ke zpracování.

·         v případě, že student podávající žádost není v den podání žádosti ubytován na koleji TUL, hradí zálohu na stornopoplatek jednorázovým platebním příkazem nebo vkladem hotovosti ve prospěch účtu 109954211/0300 (variabilní symbol platby=rodné číslo studenta bez lomítka). Tato záloha musí být na výše uvedeném účtu nejpozději 13. 6. 2014. V případě, že záloha bude připsána na účet později, bude žádost posuzována jako pozdě podaná a zařazena do II. kola ubytování. V případě neuhrazení zálohy nebude žádost zpracována.

 

Pátek 30. května 2014:

(do 14:00)

Poslední termín odevzdání žádostí o ubytování v obou případech  

- týká se studentů nastupujících v akad. roce 2014/2015 do II. a vyššího ročníku a studentů nastupujících do I. ročníku navazujícího a doktorského studia.

 

Žádosti podané po tomto termínu budou zařazeny do II. kola ubytování!!!                                     

Studenti, kteří budou splňovat podmínky k ubytování dle vyhlášky pro ubytování na kolejích TU v Liberci, budou mít připraveny podklady k ubytování na vrátnicích v daném termínu nástupu.

 

Harmonogram pro podávání žádostí na letní ubytování a stěhování na rezervace pro akademický rok 2014/2015

 

 

Pátek  2. května 2014:

 


   
 

 

 

Pátek 13. června 2014:

Začátek podávání žádostí o ubytování v letním období:

–        formulář žádosti je k dispozici v kanceláři Ubytovací služby,

      na vrátnicích nebo na internetových stránkách:

               http://koleje.tul.cz/ke-stazeni/

–        čitelně vyplněnou žádost odevzdejte v kanceláři Ubytovací služby

 Poslední termín pro odevzdání žádostí o ubytování v letním období.

Pondělí 16. června 2014:

 


   

 

Pátek 27. června 2014

Začátek stěhování na letní ubytování:

–        blok „C“ – v provozu celé léto

–        kolej Vesec – v provozu do 31.7.2014

Konec stěhování studentů na letní období

Pondělí 22. září 2014:

 

 

 

Čtvrtek 25. září 2014:  

Začátek stěhování studentů ubytovaných v letním období:

–        umístění na rezervovaná místa – pouze studenti, kteří splňují podmínky pro I. kolo ubytování v akademickém roce 2014/2015

Konec stěhování studentů ubytovaných v letním období.

 

 

Upozorňujeme studenty, že v letním období se hradí ubytování při nástupu v hotovosti za celý pobyt dopředu na vrátnici příslušného bloku (v případě dlouhodobého pobytu vždy na 1 měsíc dopředu na konci předchozího měsíce).            

   

rubrika: Archiv |štítky: Ubytování pokyny