Smlouva o ubytování studenta na koleji TU v Liberci - AR 2014-2015

18.08.2014 autor: Ubytovací služba Tisk

Smlouva o ubytování studenta na koleji TU v Liberci

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto strany:

 

na straně ubytovatele:     Technická univerzita v Liberci - Koleje a menzy se sídlem: 17. listopadu 584, 460 15 Liberec 15, zastoupená Ing. Zdeňkem Kračmarem - ředitelem KaM TU v Liberci

( dále jen ubytovatel )

a

na straně ubytovaného:   Student/studentka:

                            jméno a příjmení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                            RČ . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . .                   č. OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (č. pasu u cizinců)

 

                 Identifikační číslo studenta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                           trvalé bydliště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                           fakulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                           studijní program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                studijní obor a zaměření . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      (bakalářský, magisterský,

navazující magisterský, doktorský)

 

( dále jen ubytovaný )

 

a

v souladu s ustanovením § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku tuto smlouvu o ubytování:

 

I.

Ubytovatel se tímto zavazuje poskytnout ubytovanému, který prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že je studentem prezenční formy studia Technické univerzity v Liberci (dále TU v Liberci), za podmínek dále stanovených touto smlouvou, přechodné ubytování na dobu níže sjednanou.

 

II.

Ubytovaný bude ubytován v zařízení ubytovatele                - vysokoškolských kolejích na adrese:

 

17. listopadu

460 15 Liberec 15 - HARCOV

 

blok . . . . . . . .       číslo pokoje . . . . . . . . . .

 

Předmět ubytování je shora uvedený pokoj včetně sociálního zařízení a kuchyňky.

 

III.

Ubytování se sjednává na dobu akademického roku 2014/2015 pro období:

 

od . . . . . . . . . . . . . . . do 3. července 2015

 

 

IV.

Ubytovaný se zavazuje:

1.       uhradit cenu za poskytované služby s tím spojené   („kolejné“) v měsíční výši takové, jak vyplývá pro konkrétní, jemu poskytnuté ubytování uvedené shora z ceníku denního kolejného, vydaného kvestorem TU v Liberci,  řádně a včas.

2.       od zahraničních studentů (vyjma studentů ze SR)  je vybírána při nástupu na kolej kauce ve výši 3000,- Kč (v hotovosti v kanceláři Ubytovací služby, popř. na vrátnici příslušné koleje). Kauce je zúčtována při ukončení ubytování po fyzickém předání pokoje a vyrovnání veškerých  závazků.

3.       v případě požadavku na ukončení ubytování mimo úřední hodiny ubytovatelek viz: http://koleje.tul.cz/uredni-deska/ubytovaci-sluzba-po.html uhradit poplatek za nadstandardní službu ve výši 300,- Kč.

4.       při bezhotovostní platbě kolejného používat jako variabilní symbol upravené identifikační číslo studenta.

 

a dále se zavazuje

5.       při využívání přístupu do univerzitní sítě LIANE k dodržování provozního řádu počítačové sítě LIANE         a autorského zákona č. 121/2000 Sb., jakož i dalších právních předpisů, které se dotýkají jednání ubytovaného v souvislosti s využíváním této sítě.

 

V.

Způsob placení ceny:

Formou bankovního převodu na účet TU v Liberci  č. 109954211/0300 vedený u ČSOB a.s., pobočka Liberec, viz „Závazné pokyny k  bezhotovostním platbám kolejného v akademickém roce 2014/2015“.

Celková cena za ubytování a všechny ostatní úhrady jsou splatné nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo ubytovatelem podle této smlouvy plněno. Nebude-li dlužná částka zaplacena nejpozději do 15-ti následujících dnů ode dne splatnosti, bude toto jednání ubytovaného považováno za hrubé porušení této smlouvy a ubytovatel má právo od této smlouvy písemně odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy ubytovatelem dle tohoto odstavce nemá ubytovaný právo na náhradní ubytování. 

Ubytovaný se zavazuje, pokud celková aktuálně splatná dlužná částka ubytovaného vůči ubytovateli po dobu trvání této smlouvy přesáhne k poslednímu dni měsíce, v němž nastala splatnost byť i jen části této dlužné částky, částku 1.000,- Kč, zaplatit ubytovali  smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, která je splatná spolu s dalším kolejným nebo samostatně, pokud by došlo k zániku závazkového vztahu mezi ubytovatelem a ubytovaným.

 

VI.

Ubytovatel je povinen odevzdat při každém předání ubytovanému předmět ubytování ve stavu způsobilém             k řádnému užívání a zajistit mu nerušený výkon práv spojených  s ubytováním.

 

Ubytovatel má právo změnit výše stanovený pokoj nebo výše stanovené ubytovací zařízení - kolej, a to i bez souhlasu ubytovaného, v průběhu doby ubytování, je-li to v zájmu lepšího ekonomického využití nebo vyžaduje-li to vážný důvod na straně ubytovatele. Ubytovatel nemusí ubytovanému dokládat důvody pro změnu ubytování. Ubytovatel může povolit změnu stanoveného pokoje nebo ubytovacího zařízení na písemnou žádost ubytovaného. V tomto případě přestěhování podléhá zaplacení manipulačního poplatku ve výši 100,- Kč za jednu osobu při realizaci přestěhování.

 

VII.

Ubytovaný je oprávněn řádně užívat přidělený pokoj, jeho zařízení a společné prostory koleje a využívat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno. Využíváním svých práv však ubytovaný nesmí omezovat stejná práva dalších ubytovaných.

 

 

Ubytovaný se zavazuje:

-          započít ubytování tak, jak je uvedeno výše,

-          užívat výlučně pokoj, který je stanoven touto smlouvou s tím, že změna ujednaného ubytování je možná jen za podmínek stanovených touto smlouvou,

-          šetřit, nepoškozovat a chránit zařízení ubytovatele a vybavení pokoje i společných prostor,

-          dodržovat přísný zákaz polepování a malování zdí ve všech prostorách budov kolejí; v případě porušení tohoto zákazu uhradit náklady na vymalování poškozených prostor,

-          dodržovat přísný zákaz kouření ve všech prostorách kolejí,

-          dodržovat všechny hygienické, bezpečnostní a požární normy,

-          respektovat přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm uvnitř budov kolejí včetně teras a balkonů,

-          nahradit ubytovateli veškeré škody, které způsobí svým jednáním nebo opomenutím,

-          oznámit ubytovateli bez zbytečného odkladu potřebu nezbytných oprav, vznik nebo nebezpečí vzniku škody na majetku ubytovatele, např. riziko požáru, svévolný únik vody,                        

-          dodržovat Kolejní řád a všechny interní pokyny vztahující se k ubytování v tomto ubytovacím zařízení, které jsou aktualizovány ubytovatelem viz http://koleje.tul.cz/,

-          nahradit ubytovateli všechny škody, které by vznikly porušením jeho povinností,

-          při ukončení ubytování (z jakéhokoli důvodu zániku této smlouvy) se neprodleně vystěhovat a vyklizený předmět ubytování předat ubytovateli v takovém stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, jinak nahradit škodu vzniklou porušením této povinnosti,

-          umožnit ubytování na pokoji další osobě po písemném souhlasu ubytovatele,

-          respektovat práva ostatních ubytovaných v zařízení ubytovatele,

-          nepřenechávat předmět ubytování dalším osobám bez vědomí a písemného souhlasu ubytovatele,

-          uvolnit pokoj v případě potřeby ubytovatele v souladu s touto smlouvou,

-          neprovádět podstatné změny na předmětu ubytování, jeho součástech nebo příslušenství a vybavení,

-          neuvádět adresu místa ubytování jako adresu místa podnikání,

-          dodržovat zákaz vnášení drog, omamných a psychotropních látek, zbraní, střeliva apod.,

-          ubytovaný čestně prohlašuje, že každý vlastní elektrospotřebič včetně prodlužovacího kabelu prošel revizí bezeškodnosti ve smyslu ČSN 33 1600, tudíž splňuje předepsané technické normy, a tak přebírá plnou odpovědnost za škody způsobené používáním vlastních spotřebičů a prodlužovacích kabelů,

-          ubytovaný potvrzuje, že byl seznámen s požárním řádem ubytovacího zařízení, s únikovými východy      a povinnostmi vyplývajícími ze zákona 133/1985 Sb. a navazující platnou legislativou, obsahu porozuměl   a nemá dotazy.

 

VIII.

Ubytovatel má právo odstoupit od smlouvy před uplynutím ujednané doby v těchto případech:

-          jestliže ubytovaný hrubě porušuje dobré mravy v ubytovacím zařízení,

-          jestliže ubytovaný porušuje zásady občanského soužití v ubytovacím zařízení,

-          jestliže ubytovaný poškozuje majetek nebo dobré jméno TU v Liberci,

-          jestliže ubytovaný porušuje obecně závazné předpisy v objektech a na pozemcích TU v Liberci,

-          jestliže jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy, tím se pro účely této smlouvy rozumí zejména neplacení ceny za ubytování tak, jak je stanoveno výše, nebo změna určeného pokoje bez souhlasu ubytovatele, nebo ubytování další osoby na pokoji bez písemného souhlasu ubytovatele,

-          jestliže ubytovaný dluží na poplatcích za studium,

-          jestliže ubytovaný poruší závazky vyplývající z článku IV., odstavce 5,

-          nebudou-li u ubytovaného splněny podmínky pro ubytování dle čl. I. nebo bude-li zjištěno, že prohlášení ubytovaného učiněné v čl. I. je nepravdivé,

-          bude-li zjištěno, že ubytovaný v předmětu ubytování podniká.

V případě ukončení ubytování z důvodu odstoupení od smlouvy ubytovatelem nemá ubytovaný právo na náhradní ubytování. V případě ukončení ubytování z důvodu odstoupení od smlouvy ubytovatelem je ubytovaný předmět ubytování povinen vyklidit a vyklizený předat ubytovateli do 7 dnů ode dne oznámení skutečnosti ubytovatelem ubytovanému o ukončení ubytování. Veškeré dosud nesplatné závazky ubytovaného vůči ubytovateli stávají se splatnými nejpozději v den ukončení ubytování.

 

IX.

Ubytovaný má právo odstoupit od smlouvy:

-          kdykoli před uplynutím sjednané doby. V tomto případě je ubytovaný povinen zaplatit ujednanou cenu za ubytování do dne, kdy odstupuje od smlouvy a jeho ubytování končí, včetně případných dalších závazků. Případný přeplatek ceny za ubytování bude po vyúčtování vrácen.

 

X.

Ubytovaný souhlasí se zpracováním osobních údajů ubytovatelem a využitím fotografie pro účely ubytování v ubytovacím software v rozsahu a způsobem stanovenými zvláštními právními předpisy o ochraně osobních údajů, o evidenci ubytovaných osob apod., a to po dobu stanovenou těmito předpisy. Ubytovatel prohlašuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s těmito předpisy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a zaniká uplynutím doby, na kterou je ubytování sjednáno, a dále vždy ukončením, zanecháním, přerušením nebo vyloučením ze studia, jelikož podmínkou její platnosti je, aby ubytovaný byl studentem TU v Liberci, a to po celou dobu ubytování.

Obě strany podpisem této smlouvy stvrzují, že uzavření této smlouvy o ubytování vyplývá z jejich svobodné, skutečné a vážné vůle. Smlouva je sepsána ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Jakékoli změny této smlouvy mohou být realizovány pouze písemnými číslovanými dodatky, které podepíší obě smluvní strany, ve kterých uvedou, které ustanovení se mění, a jaké je jeho nové znění.

 

 

V Liberci dne . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

razítko a podpis                                                                                              podpis ubytovaného

zástupce ubytovatele

 

                                                                                                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                      Ing. Zdeněk Kračmar

                                                                                                                           ředitel KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: