Kolejní řád

18.12.2014 autor: Ubytovací služba Tisk

Článek 1.

Všeobecná ustanovení

 

     1.1.       Vysokoškolské koleje (dále jen „koleje“) jsou součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen „TUL“) jako její účelová zařízení    

     1.2.      Základním posláním kolejí je za úplatu poskytovat:

a)    ubytování studentům prezenčního studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a osobám na studijním pobytu (dále jen „studentům“);

b)    krátkodobé ubytování studentům kombinované formy studia nutné ze studijních důvodů a ubytování hostům TUL na pokojích k tomuto účelu určených.

     1.3.       Koleje poskytují také krátkodobé ubytování i jiným osobám, pokud to není na úkor poslání podle písmena a) a b) předchozího odstavce.

     1.4.       Pokud jsou volné společenské místnosti (klubovny) kolejí, mohou být poskytovány ubytovaným studentům a hostům. V případě poskytnutí krátkodobého pronájmu jiným osobám musí být toto ošetřeno objednávkou nebo smluvně.

     1.5.       V době letních prázdnin je provoz kolejí řízen harmonogramem, který vydává ředitel kolejí a menz (dále jen „KM“).

     1.6.       Ubytovaná osoba nesmí mít v ubytovacích prostorách provozovnu své podnikatelské činnosti.

     1.7.       Normy a informace týkající se ubytování a provozu koleji jsou publikovány na webových stránkách KM, na úřední desce KM a v prostorách kolejí.

 

Článek 2.

Řízení kolejí

 

     2.1.       Činnost kolejí řídí ředitel KM, který odpovídá za jejich provoz a hospodaření kvestorovi TUL.

     2.2.       Členové studentské části akademické obce TUL mohou zvolit kolejní radu, která je oprávněna jednat

s ředitelem KM v oblasti ubytování a stravování. Pravomoci, činnost a volba členů Kolejní rady se řídí Statutem kolejní rady.

 

Článek 3.

Žádost o ubytování

 

   3.1.      Na ubytování na kolejích není právní nárok.

   3.2.      Ubytování na kolejích je poskytováno studentům na základě posouzení jejich žádosti o ubytování. Žádosti o ubytování předkládají studenti prezenční formy studia (studenti 2. a vyšších ročníků a studenti nastupující do 1. ročníku navazujícího a doktorského studia) ve stanoveném termínu dle harmonogramu pro podávání žádostí o ubytování platného pro daný akademický rok Ubytovací službě (dále jen „US“). Podmínkou pro přijetí žádosti je složení zálohy na stornopoplatek.

Studenti nastupující do 1. ročníku bakalářského studia předají žádosti při zápisu ke studiu studijnímu oddělení, které je zašle US. Ubytování studenta je vyřízeno na základě podpisu smlouvy o ubytování.

   3.3.     V případě zamítnutí žádosti o ubytování může student podat do 8 kalendářních dnů odvolání k řediteli KM, který ve lhůtě 30 dní od doručení odvolání, zamítnutí žádosti o ubytování potvrdí nebo změní.

    3.4.       Ubytování studentů v době letních prázdnin probíhá na základě požadavků fakult a žádostí studentů a je upraveno harmonogramem podle odst. 1.5. Krátkodobé ubytování jiných osob během akademického roku, zejména členů státních zkušebních komisí, účastníků seminářů, konferencí, hostů apod. probíhá na základě požadavků kateder, resp. fakult a ústavů, které musí být předloženy na základě objednávky asistentovi ředitele.

 

Článek 4.

Kritéria pro ubytování studentů

 

   4.1.     Studenti, kteří již byli v minulém akademickém roce ubytováni na kolejích, jsou posuzováni podle  Kolejního řádu (čl. 6. Zánik ubytování). Nutnou podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je vyrovnání závazků vůči TUL, vyplývajících z povinnosti plátce poplatků za studium.

   4.2.     Zahraniční studenti jsou ubytováni za stejných podmínek jako studenti ČR.

   4.3.     Od zahraničních studentů (vyjma studentů ze SR)  je vybírána při nástupu na kolej kauce ve výši stanovené Smlouvou o ubytování platnou na příslušný akademický rok (v hotovosti v kanceláři US, popř. na vrátnici příslušné koleje). Kauce je zúčtována při ukončení ubytování po fyzickém předání pokoje a vyrovnání veškerých závazků.  

 

Článek 5.

Ubytování studentů

 

     5.1.     Ubytování studentů a jejich rozmístění v koleji provádí US podle volné kapacity kolejí a s přihlédnutím k případným požadavkům studentů (lokalita, pokoj, spolubydlící).

     5.2.     Nástup na ubytování probíhá podle harmonogramu nástupu na ubytování pro daný akademický rok, který vydává ředitel KM.

     5.3.     Student se může během akademického roku přestěhovat pouze se souhlasem US. Ve výjimečných případech může ředitel KM nařídit přestěhování (včetně změny koleje), pokud je to nutné v zájmu ubytovaných studentů, provozních a ekonomických důvodů nebo pokud je to v zájmu TUL.

 

Článek 6.

Zánik ubytování

 

      6.1.     Ubytování zaniká:

a)    uplynutím doby, na kterou bylo poskytnuto;

b)    jestliže se student nenastěhuje dle harmonogramu ubytování pro příslušný akademický rok;

c)     odhlášením ubytování v koleji;

d)    nejpozději do 10 pracovních dní ode dne ukončení či přerušení studia;

e)    odstoupením od smlouvy o ubytování ze strany ubytovatele z důvodů specifikovaných ve Smlouvě o ubytování.

      6.2.    Ubytování studenta - cizího státního příslušníka zaniká nejpozději jeden měsíc ode dne ukončení                                  studia, přerušení nebo vyloučení ze studia.

      6.3.    Příslušná studijní oddělení jsou povinna do 3 pracovních dnů informovat US o skutečnostech uvedených v odst. 6.1. písm. d) a odst. 6.2 tohoto článku.

      6.4.    Při ukončení ubytování se studenti řídí pokyny o ukončení ubytování na příslušné koleji.

 

Článek 7.

Práva a povinnosti studenta ubytovaného na koleji

 

      7.1.     Základní práva a povinnosti upravuje Smlouva o ubytování.

      7.2.     Ubytovaný student má právo:

a)  na přidělení základního vybavení pokoje podle inventárního seznamu a lůžkoviny (ložní prádlo, přikrývku s polštářem). Toto vybavení včetně klíčů převezme protokolárně na počátku ubytování.

b)  přemístit inventář v rámci pokoje;

c)  obdržet kolejní průkaz (viz čl. 8);

d)  na výměnu ložního prádla dle hygienického předpisu KHS;

e)  používat společné prostory kolejí v souladu s interními pokyny ředitele KM;

f)   na dodržování svého soukromí;

g)  přijímat návštěvy podle odst. 9.6.

      7.3.     Ubytovaný student je povinen:

a)   nastěhovat se a bydlet výlučně v předem určeném pokoji koleje;

b)   udržovat čistotu a pořádek v obývaném pokoji a ve společných prostorách koleje,

c)   šetřit zařízení koleje, šetřit elektrickou energií a vodou;

d)   dodržovat bezpečnostní, požární a hygienické předpisy (příloha č. 1 Kolejního řádu);

e)  uzamknout dveře pokoje, buňky při každém i krátkodobém opuštění, zhasnout, uzavřít a zajistit okna a balkonové dveře. Toto se týká i uzamykání pokoje při spánku. Ztrátu či odcizení klíče od pokoje ohlásit neprodleně na vrátnici koleje.

f)    umožnit osobám pověřených ředitelem KM vstup do pokoje (v případě nutných oprav, havárie, ohrožení života, zdraví osob a majetku a v případě důvodného podezření z porušování podmínek Smlouvy o ubytování a tohoto řádu bez předběžného ohlášení, v ostatních případech po předchozím ohlášení);

g)   hlásit závady, poškození, popř. potřebu údržby v pokojích nebo ve společných prostorách na vrátnici příslušné koleje;

h)   řídit se ustanoveními Kolejního řádu, Smlouvou o ubytování a dalšími interními pokyny vydanými ředitelem KM;

i)    platit včas a pravidelně kolejné dle Smlouvy o ubytování a dalších interních pokynů, kolejné je hrazeno bezhotovostně;

j)    neprodleně ohlásit US skutečnosti uvedené v odst. 6.1. písm. d) a odst. 6.2. a odhlásit se z ubytování v koleji, resp. hlásit změny údajů rozhodných pro ubytování v koleji;

k)   při ukončení ubytování uhradit dlužné kolejné, předat v pořádku ubytovateli zapůjčený inventář, zařízení a uklizený pokoj (inventář pokoje v původním rozestavení), klíče od pokoje, vrátit kolejní průkaz a odhlásit se z evidence v US;

l)    uhradit škody způsobené na zařízení a majetku koleje na základě rozhodnutí ředitele KM. Kvalifikovaný odhad škody provede správce koleje nebo jiný, ředitelem KM pověřený pracovník.

m)  po vyzvání předkládat k nahlédnutí kolejní průkaz ve smyslu čl. 8;

n)   respektovat zákaz mít provozovnu podnikatelské činnosti v prostorách kolejí (viz odst.  1.6.);

o)   respektovat zákaz vnášení zbraní, omamných a psychotropních látek na koleje;

p)   respektovat zákaz chovat v prostorách koleje zvířata. Pouze ve výjimečných případech na základě písemné žádosti ubytovaného předložené řediteli kolejí a doložené písemným souhlasem všech spolubydlících lze povolení udělit. Ředitel kolejí si může vyžádat potvrzení veterinárního lékaře o zdravotním stavu zvířete a zdravotní nezávadnosti jeho chovu.  Ubytovaný plně odpovídá za škody způsobené zvířetem.

q)   dodržovat zákaz kouření a zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách kolejí;

r)   nepoužívat hasicí přístroje k jinému než stanovenému účelu, nepoškozovat hadice hydrantů. Porušení tohoto zákazu lze považovat za obecné ohrožení.

 

Článek 8.

Kolejní průkaz

 

8.1.     Kolejní průkaz je doklad o ubytování na koleji opravňující ke vstupu do všech kolejí TUL. Student je povinen předkládat po vyzvání kolejní průkaz k nahlédnutí při vstupu do koleje.

8.2.     Kolejní průkaz je nepřenosný. Ztrátu nebo zcizení kolejního průkazu je student povinen oznámit bez odkladu US, která studentovi vystaví duplikát kolejního průkazu po uhrazení správního poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku (Ceník poplatků vyvěšený na webových stránkách KM – dále jen „Ceník“).

 

Článek 9.

Vnitřní řád kolejí

 

9.1.     Na kolejích TUL je stanoven noční klid v době od 22.00 hod do 6.00 hod.

9.2.     Po předložení kolejního průkazu mají studenti možnost si vypůjčit klíče od společenských místností v kolejích, dále mají možnost po uhrazení stanoveného poplatku dle Ceníku si vypůjčit drobné elektrospotřebiče.

9.3.     Po dobu ubytování si studenti sami zabezpečují úklid pokojů a buněk.

9.4.     Student může vstupovat do prostor koleje, kde je ubytován, po celých 24 hodin. Musí však respektovat ustanovení uvedené v odst. 9.1. tohoto článku a prokázat se po vyzvání ve vrátnici kolejním průkazem.

9.5.     Do pokoje studenta mohou vstupovat pouze osoby pověřené ředitelem KM, dalším osobám je vstup povolen pouze se souhlasem ubytovaných studentů. Po dobu nepřítomnosti studenta nesmí do jeho pokoje bez předchozího souhlasu vstoupit cizí osoba, s výjimkou ohrožení života, zdraví osob a majetku a v případě důvodného podezření z porušování podmínek Smlouvy o ubytování a tohoto řádu (viz též odst. 7.3. písm. f), nebo nezbytných předem ohlášených údržbářských prací a inventur. Kontrolu dodržování podmínek Smlouvy o ubytování a Kolejního řádu jsou oprávněni provést ředitel KM nebo jím pověřený pracovník a zaměstnanci US. Kontrolu provádí vždy nejméně dva pracovníci. O průběhu kontroly je proveden zápis do knihy kontrol na příslušné vrátnici a každý kontrolující se musí podepsat.

9.6.     Návštěvy studentů: Student má právo přijímat návštěvy, návštěvní doba je stanovena od 6:00 do 24:00. Návštěva je povinna při vstupu do koleje předložit průkaz totožnosti, je evidována v knize návštěv při příchodu i odchodu. Studenti ubytovaní na koleji Harcov a Vesec se při návštěvách na jiném bloku koleje Harcov a na koleji Vesec nezapisují, prokazují se pouze kolejním průkazem. Návštěva může v objektu kolejí setrvávat pouze za přítomnosti navštíveného ubytovaného. Návštěvy nelze přijímat proti vůli spolubydlících.

9.7.     Ubytování návštěv: Návštěvy nacházející se v koleji v době od 0:00 do 6:00 jsou povinny se za přítomnosti navštívené osoby zapsat do knihy hostů, výše úhrady za přenocování hostů je určena platným Ceníkem. Na vrátnici návštěva obdrží ložní prádlo, které je povinna ona, popř. navštívený ubytovaný, vrátit do vrátnice po ukončení návštěvy. Studenti ubytovaní na kolejích TUL za přenocování na jiné koleji neplatí. Nepřetržité trvání návštěvy je možné nejdéle 3 noci v rámci jednoho pokoje (buňky). Přenocovat na koleji jako návštěva ubytovaného lze maximálně 7 nocí v jednom kalendářním měsíci, poté je povinnost uhradit ubytovateli hotelovou cenu za lůžko dle platného Ceníku. Navštívený odpovídá po dobu návštěvy za dodržování kolejního řádu návštěvou a hostem.

9.8.     Student nesmí umožnit ubytování na koleji studentovi, kterému předčasně zaniklo ubytování podle odst. 6.1. a osobám, které nejsou přihlášeny k ubytování. Překročení tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení Kolejního řádu s následným zrušením ubytování.

 

Článek 10.

Ubytování dětí

 

10.1.   Ubytování dětí na kolejích TUL je nepřípustné, netýká se ubytovaných hostů;

10.2.     Výjimku tvoří děti studentů, které jsou přihlášeny na vrátnici jako návštěva. Ubytování dětí je v tomto případě bezplatné. Za bezpečnost ubytovaných dětí odpovídají rodiče.

 

Článek 11.

Odpovědnost za škody

 

11.1.   Ubytovaný je povinen uschovávat hotovost, cennosti a věci s hodnotou vyšší než 1 000,- Kč do uzamykatelných skříněk, zásuvek, které byly za tímto účelem ubytovatelem určeny a vyhrazeny na ubytovacím místě (kolej Harcov), nebo do trezoru, který je k dispozici u správce koleje (kolej Vesec). Jízdní kola je ubytovaný povinen uschovat na místech k tomu určených a opatřit je zámkem. Ubytovaný je povinen vhodným způsobem zamezit odcizení vnesených věcí, zejména pak uzamykáním vstupních dveří pokojů a buněk (viz odst. 7.3. písm. e)).

11.2.   Dojde-li ke krádeži nebo poškození vnesených věcí dle odst. 11.1. je ubytovaný povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit US a zajistit přivolání Policie ČR. Nutnou podmínkou pro náhradu vnesených věcí je překonání překážky. Ubytovatel si vyhrazuje právo žádat od ubytovaného vyjádření Policie ČR a doklady dokazující hodnotu věci.  Právo na náhradu škody musí ubytovaný student uplatnit u vedení kolejí bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 týdne, jinak právo zanikne. Poškozený student je dále povinen prokázat, že uvedené vnesené věci byly řádně uloženy na místech k tomu určených a že byly dodrženy stanovené pokyny k jejich zajištění, případně další skutečnosti prokazující, že ke ztrátě nebo poškození vnesených věcí skutečně došlo.

11.3.     Za klenoty, peníze a jiné cennosti ubytovatel za splnění shora uvedených podmínek odpovídá jen do výše 5 000,- Kč.

 

Článek 12.

Závěrečná ustanovení

 

12.1.   Přílohou Kolejního řádu je:

          a) Příloha č. 1 Bezpečnostní, požární a hygienické předpisy - výpis.

12.2.   Ruší se kolejní řád TUL ze dne 1. 6. 2002.

12.3.   Tento Kolejní řád nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění na oficiálních webových

   stránkách TUL. Ustanovení Kolejního řádu platí přiměřeně na nové, resp. přechodně i na stávající

   smluvně sjednané ubytovací kapacity, pokud není provoz těchto zařízení upraven zvláštním předpisem.

           

Příloha č. 1 Kolejního řádu

BEZPEČNOSTNÍ, POŽÁRNÍ A HYGIENICKÉ PŘEDPISY (výpis)

Ubytovaní studenti, návštěvy studentů, ubytovaní hosté a pracovníci kolejí jsou v zájmu zajištění ochrany zdraví a požární ochrany povinni:

a)    při práci i jiné činnosti si počínat tak, aby nezpůsobili poranění sobě ani jiným osobám a aby nezavinili vznik požáru;

b)    ihned odstraňovat příčiny možného poranění (střepy, rozlité kapaliny, mastnoty na podlahách apod.), případně nahlásit na vrátnici výskyt závad většího rozsahu;

c)     seznámit se s požárním řádem (na vrátnici), s požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem (vyvěšeny v každém podlaží);

d)    v případě požáru učinit vše pro likvidaci požáru, popř. neodkladně vyhlásit požární poplach (ohlášením na vrátnici) a přivolat pomoc podle požárních a poplachových směrnic;

e)    znát rozmístění prostředků požární ochrany a seznámit se s návodem na jejich používání. Tyto prostředky nepoškozovat, neodstraňovat, včetně informačních značek a tabulek;

f)     respektovat zákaz kouření ve všech prostorách kolejí. Nepoužívat otevřený oheň.

g)    používat vlastní elektrospotřebiče za splnění podmínky, že každý elektrospotřebič včetně prodlužovacího kabelu prošel revizí ve smyslu ČSN 33 1600, tudíž splňuje předepsané technické normy. Ubytovaný přebírá plnou odpovědnost za škody způsobené používáním vlastních spotřebičů a prodlužovacích kabelů. Je zakázáno používat vlastní vařiče, ponorné vařiče, žehličky a topná tělesa.

h)    při žehlení na pokoji dbát zvýšené opatrnosti. Žehličky a žehlicí prkna jsou k vypůjčení na vrátnici;

i)      při použití čisticích prostředků dodržovat zásady bezpečné manipulace. Skladování hořlavých kapalin není dovoleno;

j)     na pokojích trvale udržovat pořádek. Ubytovaný bere na vědomí, že úklidové a čisticí prostředky si zajišťuje na vlastní náklady. Čtvrtletně se provádí všeobecný úklid včetně mytí oken, dveří, svítidel a vysávání matrací (vysavače na vrátnici). Hygienická zařízení umývat denně a 1x za 3 týdny dezinfikovat; k provedení dezinfekce použít volně dostupné antibakteriální přípravky. Úklid pokoje se provádí včetně vynášení košů.

k)    při výskytu infekčního onemocnění se neprodleně podrobit lékařskému vyšetření a dbát pokynů lékaře;

l)      dbát na osobní hygienu;

m)   neprodleně hlásit všechny nedostatky související s nedodržováním těchto předpisů na pokojích i v budovách zápisem do knihy na vrátnici, příp. oznámit správci kolejí.

 

rubrika: Úřední deska |štítky: koleje řád