Provozní řád - pro studenty a hosty koleji TUL

26.08.2016 autor: Ubytovací služba Tisk

Provozní řád

Pro studenty a hosty kolejí TUL

 

1.     Studentům TUL a hostům je poskytováno přechodné a hotelové ubytování na kolejích TUL v souladu                  s § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku.

 

2.     Studenti jsou povinni se řídit Kolejním řádem, který je přílohou tohoto Provozního řádu.

 

3.     Smlouva o poskytnutí přechodného ubytování pro studenty TUL se uzavírá vždy na dobu určitou.

 

4.     Při nástupu na ubytování je student TUL  a host povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ve vrátnici.

 

5.     Koleje v Harcově jsou ubytovaným přístupny na vstupní čipové karty.

 

6.     V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je v ubytovacím zařízení stanoven noční klid.

 

7.     Veškeré závady, vznik nebo nebezpečí vzniku škody na majetku ubytovatele  je ubytovaná osoba povinna bez zbytečného odkladu  nahlásit a nechat zapsat do knihy oprav umístěné ve vrátnici či recepci.

 

8.     Ložní prádlo je práno dodavatelsky a studenti si ho mohou vyměnit 1x za dva týdny u ubytovatelek jednotlivých kolejí TUL. Hosté mají připraveno čisté ložní prádlo a ručníky na pokojích, kam jsou na pokyn vrátnice ubytováni.

 

9.     Výtahy kolejí nejsou určeny k evakuaci.

 

10.   Vstup na terasy bloků kolejí A, B, C pouze na vlastní nebezpečí.

 

11.   Kromě povinností uvedených v ubytovací smlouvě je ubytovaná osoba povinna:

-       provádět pravidelný úklid pronajatých prostor vč. příslušenství - týká se ubytovaných studentů          a osob ubytovaných za cenu uvedenou v „Ceníku dlouhodobého ubytování pro hosty na kolejích“;

v případě hotelového ubytování je zajištěn úklid ubytovatelem a tato služba je zahrnuta v ceně ubytování

-       dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm uvnitř budov kolejí včetně teras            a balkonů

-       zamykat pronajatý prostor vč. vchodových dveří do buňky

-       zavírat okna, vodu a vypínat elektrospotřebiče včetně světel

-       dodržovat zákaz mít provozovnu podnikatelské činnosti na kolejích

-       hlásit veškeré návštěvy a zapsat je do knihy návštěv

-       dodržovat zákaz vnášení zbraní, omamných a psychotropních látek

-       parkovat na vyhrazených místech

-       pro praní osobního prádla využívat prádelnu a řídit se pokyny pro její provoz

-       seznámit se s požárním řádem ubytovacího zařízení, s únikovými východy a povinnostmi vyplývajícími ze zákona 133/1985 Sb. a navazující platnou legislativou

-       nepoužívat hasicí přístroje k jinému než stanovenému účelu, nepoškozovat hadice hydrantů (porušení tohoto zákazu lze považovat  za obecné ohrožení)

-       zajistit, aby každý (soukromý) elekrospotřebič včetně prodlužovacího kabelu prošel revizí bezeškodnosti ve smyslu ČSN 33 1600, tudíž splňoval předepsané technické normy; přebírá tak plnou odpovědnost za škody způsobené užíváním

-       dodržovat zákaz  používání vlastních vařičů, ponorných vařičů, žehliček a topných těles

 

12.   Veškeré připomínky nebo stížnosti vztahující se k ubytování je nutné zapsat do knihy přání a stížností, která je umístěna ve vrátnici ubytovacího zařízení. Jejich řešení v případě oprávněnosti zajistí příslušná odpovědná osoba.

 

13.   Ubytovaný je povinen uschovávat hotovost, ceniny a věci s hodnotou vyšší než 1000 Kč do určených uzamykatelných prostor na ubytovacím místě. Jízdní kola je povinen uschovat na místech k tomu určených (blíže viz Kolejní řád čl. 11). Za klenoty, peníze a jiné cennosti za splnění podmínek uvedených v Kolejním řádu ubytovatel odpovídá jen do výše 5000 Kč.

 

14.   Provozní řád je zveřejněn v prostorách ubytovacího zařízení a na webových stránkách KM. Tímto se ruší provozní řád z 1.6.2015.

 

 

 

V Liberci dne 25.8.2016                                                                                          Ing. Zdeněk Kračmar

                                                                                                                                    ředitel KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: provoznirad koleje US