Provozní řád klubovny D - platný od 1.4.2017

29.03.2017 autor: Ubytovací služba Tisk

Provozní řád klubovny D

Kolejí a menz Technické univerzity v Liberci

          1.          V rámci Kolejí a menz Technické univerzity v Liberci je k dispozici ubytovaným studentům na kolejích Harcov klubovna.

          2.          Podmínky využívání a pravidla provozu klubovny upravuje tento provozní řád.

          3.          Provozní řád klubovny je vnitřním předpisem Kolejí a menz Technické univerzity v Liberci, dále jen KaM TUL.

          4.          Klubovna KaM TUL je umístěna v prostorech bloku D kolejí Harcov TUL, ve 3. suterénu budovy.

          5.          Každý návštěvník klubovny, dále jen návštěvník, je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním.

          6.          Do všech prostor klubovny je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek a osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení.

          7.          Přístup do klubovny je možný pouze v rámci provozní doby klubovny. Provozní doba klubovny je (nebude-li uvedeno jinak) každý den od 12:00 hod. do 24:00 hod.. Vypůjčení klíčů bude povoleno nejpozději do 21:00 hod.

          8.          Přístup do klubovny je možný jen a pouze po zapůjčení klíče od klubovny na vrátnici bloku D, kam po skončení akce klíče neprodleně odevzdá.

          9.          Klíč je možné zapůjčit osobně po předložení platné kolejky nebo OP, podpisu do „Dohody o zapůjčení klubovny D“ (dále jen dohoda) a zaplacení vratné zálohy ve výši 500 Kč. Vratná záloha bude vypůjčiteli vrácena nejdříve ve 12:00 hod. následující pracovní den po skončení akce.

        10.        Student, který si vypůjčí klíče od klubovny, dále jen vypůjčitel, je povinen po vstupu do klubovny překontrolovat veškeré prostory a zařízení klubovny. V případě zjištění nedostatků či poškození je vypůjčitel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit na vrátnici D a provést zápis do dohody. Pokud tak vypůjčitel neučiní, vystavuje se riziku, že případné náklady na uvedení prostor či zařízení do původního stavu mohou být vymáhány na něm.

        11.        Prostory klubovny jsou určeny k občerstvení, schůzkám a odpočinku.

        12.        TUL neručí za odložené věci a nenese žádnou odpovědnost v případě ztráty osobních věcí.

        13.        Návštěvník je povinen dodržovat v těchto prostorách zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

        14.        Návštěvník udržuje pořádek v prostorách klubovny tím, že po sobě uklidí a veškeré odpadky vyhodí do určených nádob.

        15.        V případě zjištění jakéhokoli poškození zařízení, přístrojů nebo nábytku je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na vrátnici bloku D a provést zápis do dohody.

        16.        V celém prostoru klubovny platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů a drog.

        17.        Vypůjčitel ručí za stav klubovny D a opouští ji ve stejném stavu, jako při vstupu.

        18.        Vypůjčitel má právo volby, které návštěvníky vpustí do klubovny.

        19.        Zákaz konzumace vysoce aromatických potravin s ohledem na další návštěvníky klubovny.

        20.        Zákaz uskladňování doneseného nádobí a potravin, zapomenuté nádoby a potraviny nebudou skladovány.

        21.        V případě znečištění jakéhokoliv zařízení klubovny, je vypůjčitel povinný dát zařízení do stavu před znečištěním.

        22.        Pokud bude zjištěno, že stav klubovny po skončení akce neodpovídá stavu, v jakém ji vypůjčitel přebíral (bod 13, 14 a 15), má vypůjčitel povinnost uvést tyto prostory do původního stavu (úklid), nejpozději do 12:00 hod.následujícího kalendářního dne. Pokud tak neučiní, propadá vratná záloha provozovateli a ten  tyto prostředky použije na uvedení klubovny D do původního stavu.

        23.        Pokud bude při běžné kontrole zjištěno, že v prostorech klubovny D se porušuje zákaz kouření, alkoholu a drog, bude to bráno jako porušení provozního řádu klubovny D a jako smluvní pokuta bude použita záloha na zapůjčení. Vypůjčitel i návštěvníci klubovny D mohou být dále pokutovány i proti porušení provozního řádku kolejí a menz.

        24.        Návštěvníci mohou využívat v prostorách klubovny kuchyňku, toalety, zasedací místnost, stůl na stolní tenis, multimediální místnost.

        25.        V multimediální místnosti je možné na projektor napojit počítač návštěvníka, či využít nainstalovaný DVD přehrávač či set-top-box na televizní vysílání. Vypůjčitel ručí za řádné používání těchto zařízení a před odchodem je uzamkne.

        26.        Rezervaci klubovny je možné provést na vrátnici D.

        27.        Na vrátnici D si může vypůjčitel vyzvednout pálky a míčky na stolní tenis, které odevzdá nejpozději při vrácení klíčů.

        28.        Tento provozní řád je platný od 1. dubna 2017 a plně nahrazuje předešlé provozní řády klubovny D.

V Liberci dne 01.04.2017

 

 

                               Milan Kobliha                                                                                         Ing. Zdeněk Kračmar

                             Správce klubovny D                                                                            ředitel KaM TU v Liberci

rubrika: Úřední deska |štítky: klubovna provoznířád koleje