Kolejní řád

10.11.2008 autor: Ubytovací služba Tisk

KOLEJE A MENZY

 

KOLEJNÍ ŘÁD

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

 

§ 1

Základní ustanovení

Vysokoškolské koleje (dále jen koleje) jsou účelová zařízení Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL).

 1. Základním posláním kolejí je za úplatu poskytovat:
  • ubytování studentům denního studia (magisterské, bakalářské), studentům studujících dle doktorských studijních programů a osobám na studijním pobytu (dále jen studentům);
  • krátkodobé ubytování studentům nutné ze studijních důvodů (dálkové studium) i v době prázdnin (odborné praxe podle studijního plánu organizované katedrami, spec. kurzy a pod);
  • ubytování hostům TUL se souhlasem prorektora pro pedagogické záležitosti na pokojích k tomuto účelu určených;
  • krátkodobé ubytování i jiným osobám, pokud to není na úkor poslání podle odstavce a) a b) tohoto paragrafu.
 2. V rámci možností se smluvně poskytují společné prostory kolejí pro zájmovou činnost studentů.
 3. V době letních prázdnin se provoz kolejí řídí vyhláškou, kterou vydává ředitel kolejí a menz (dále jen KM) a schvaluje ji prorektor pro pedagogické záležitosti.
 4. Ubytovaná osoba nesmí v prostorách kolejí provozovat podnikatelskou a jinou výdělečnou činnost bez nájemní smlouvy.

 

§ 2

Řízení kolejí

 1. Činnost kolejí řídí ředitel KM, který odpovídá za jejich provoz kvestorovi TUL a v oblasti ubytovávání spolupracuje s prorektorem pro pedagogické záležitosti.
 2. Řediteli KM podléhají útvary dané organizačním schématem, které je přílohou tohoto kolejního řádu (příloha č. 1).
 3. Kolejní rada je poradním orgánem vedení TUL v otázkách kolejí a menz, vedení KM. Řídí se Statutem kolejní rady.

 

§ 3

Rozhodnutí o ubytování

 1. Na ubytování v kolejích není právní nárok.
 2. O ubytování v kolejích rozhoduje ředitel KM.
 3. Ubytování v kolejích se poskytuje studentům na základě rozhodnutí o jejich žádosti o ubytování. Žádosti o ubytování předkládají studenti ve stanoveném termínu Ubytovací službě (dále jen US).
 4. Rozhodnutí o žádosti studenta o ubytování se provádí na základě vyhlášky „Podmínky ubytování na kolejích TUL", kterou po projednání s ředitelem KM a v kolegiu rektora vydá pro daný akademický rok prorektor pro pedagogické záležitosti. Tato vyhláška stanoví:
  • podmínky pro potvrzení resp. zamítnutí žádosti o ubytování;
  • formální postup při potvrzování žádosti o ubytování;
  • vyhlášení rozhodnutí, jakož i další věci, které s ubytováním souvisejí.
 5. Krátkodobé ubytování studentů v době letních prázdnin se provádí na základě požadavků fakult a upravuje je vyhláška ředitele KM podle § 1, odst. 1.b) a 3.
  Požadavky fakult schválené děkanem
  • specifikují důvod žádosti (organizované odborné praxe podle studijního programu apod.);
  • dobu, po kterou mají být studenti ubytováni;
  • jmenný seznam studentů;
  • musejí být podány řediteli KM dle vydaného harmonogramu pro příslušný akademický rok;
 6. Krátkodobé ubytování jiných osob během akademického roku, zejména členů státních zkušebních komisí, účastníků seminářů, konferencí, hostů apod. se provádí na základě požadavků kateder, resp. fakult, které musí být předloženy řediteli KM s náležitým předstihem.
 7. Proti zamítnutí žádosti o ubytování může student podat do 8 kalendářních dnů odvolání k rektorovi prostřednictvím prorektora pro pedagogické záležitosti.

 

§ 4

Ubytování studentů

 1. Ubytování studentů a jejich rozmístění v koleji provádí US s přihlédnutím ke kapacitě kolejí (§ 3, odst. 4) a případným požadavkům studentů (lokalita, pokoj, spolubydlící).
 2. Nástup na ubytování se řídí harmonogramem nástupu na ubytování pro daný akademický rok, který vydává ředitel KM.
 3. Student se může během akademického roku přestěhovat pouze se souhlasem US. Ve výjimečných případech může ředitel KM nařídit přestěhování (včetně změny koleje), pokud je to nutné v zájmu ubytovaných studentů, provozních důvodů nebo pokud je to v zájmu vysoké školy.

 

§ 5

Zánik ubytování

 1. Ubytování zaniká:
  • uplynutím doby, na kterou bylo poskytnuto;
  • jestliže se student nenastěhuje bez důvodů dle harmonogramu ubytování pro příslušný akademický rok;
  • odhlášením ubytování v koleji;
  • ukončením, zanecháním, přerušením nebo vyloučením ze studia a dále přestane-li být student studentem TUL proto, že nesplnil děkanem předepsané podmínky studia podle studijního řádu příslušné fakulty (podmínky pro postup do druhého roku studia, souhrnná zkouška apod.), resp. proto, že přestoupil na jinou vysokou školu.
  • odstoupením od smlouvy o ubytování dle § 5 bod 4 a 5
 2. Ubytování studenta - cizího státního příslušníka zaniká nejpozději jeden měsíc ode dne ukončení studia, přerušení nebo vyloučení ze studia nebo přestane-li být studentem TUL proto, že nesplnil děkanem předepsané podmínky studia nebo studijního řádu příslušné fakulty (podmínky pro postup do druhého roku studia, souhrnná zkouška apod.), resp. proto, že přestoupil na jinou vysokou školu.

   

 3. Příslušná studijní oddělení jsou povinna neprodleně informovat US o skutečnostech uvedených v odst. 1, písm. d) a odst. 2 tohoto paragrafu.

   

 4. Od smlouvy o ubytování může před uplynutím sjednané doby ředitel KM odstoupit, jestliže student, jemuž ubytování bylo poskytnuto:
  • závažným způsobem nebo opakovaně porušil ustanovení kolejního řádu;
  • bez závažných důvodů nevyužívá po dobu jednoho měsíce poskytované ubytování;
  • nezaplatil kolejné po dobu jednoho měsíce;
  • porušil závažným způsobem nebo opakovaně porušuje požární a bezpečnostní řád nebo hygienické předpisy, platné pro ubytování v kolejích.
 5. Odstoupení od smlouvy o ubytování s odůvodněním oznámí ředitel KM písemně studentovi. Student je povinen se vystěhovat z koleje do sedmi dnů od doručení odstoupení od smlouvy o ubytování.
 6. Při ukončení ubytování se studenti řídí interními pokyny o ukončení ubytování v příslušné koleji.

 

§ 6

Práva a povinnosti studenta ubytovaného v koleji

 1. Ubytovaný student má právo:
  • na přidělení základního vybavení pokoje podle inventárního seznamu a lůžkoviny (ložní prádlo, přikrývku s polštářem). Toto vybavení včetně klíčů převezme protokolárně na počátku ubytování. Toto právo má přiměřeně i student ubytovaný na přistýlce. Přemísťování nábytku není dovoleno;
  • obdržet kolejní průkaz (viz § 7);
  • na výměnu ložního prádla 1 krát za tři týdny;
  • používat společné prostory kolejí v souladu s interními pokyny ředitele KM;
  • používat vlastní elektrospotřebiče (rádio, televizor apod.) odpovídající ČSN. Používání satelitů je vázáno na souhlas ředitele KM a na montáž odbornou firmou.
  • přijímat návštěvy podle § 9, odst. 7.
 2. Ubytovaný student je povinen:
  • nastěhovat se a bydlet výlučně v předem určeném pokoji koleje;
  • udržovat čistotu a pořádek v obývaném pokoji a ve společných prostorách koleje, šetřit zařízení koleje, šetřit elektrickou energií a vodou;
  • dodržovat bezpečnostní, požární a hygienické předpisy (příloha 2);
  • uzamknout dveře pokoje při každém jeho opuštění. Ztrátu či odcizení klíče od pokoje ohlásit neprodleně na vrátnici koleje;
  • umožnit kontrolu ubytovaných osob, dodržování pořádku a hygieny na pokoji. Kontrolu jsou oprávněni provést ředitel KM nebo jím pověřený pracovník,zaměstnanec US a člen kolejní rady. Kontroly se zúčastní vždy nejméně tři pracovníci. O průběhu kontroly se provede zápis do knihy kontrol na příslušné vrátnici a každý kontrolující se musí podepsat. Při opakovaných nedostatcích se postupuje podle § 5, odst. 4, písm. a, d.
  • předkládat požadavky na údržbu a opravy v pokojích nebo ve společných prostorách na vrátnici příslušné koleje;
  • řídit se ustanoveními kolejního řádu a dalšími interními pokyny vydanými ředitelem KM;
  • platit včas a pravidelně kolejné podle § 8 odst. 1;
  • neprodleně ohlásit US skutečnosti uvedené v § 5, odst. 1, písm. d a odst. 2 a odhlásit se z ubytování v koleji, resp. hlásit změny údajů rozhodných pro ubytování v koleji;
  • nahradit způsobené škody na majetku koleje ve smyslu § 8, odst. 6;
  • při ukončení ubytování předat v pořádku ubytovateli zapůjčený inventář, zařízení a uklizený pokoj, klíče od pokoje, vrátit kolejní průkaz a odhlásit se z evidence v US;
  • při vstupu do koleje bez vyzvání předkládat k nahlédnutí kolejní průkaz ve smyslu § 7;
  • respektovat zákaz podnikatelské činnosti v prostorách kolejí (viz § 1, odst. 3);
  • respektovat zákaz vnášení zbraní , omamných a psychotropních látek na koleje a zákaz chovu zvířat.

 

§ 7

Kolejní průkaz

 1. Kolejní průkaz je doklad o ubytování v koleji opravňující ke vstupu do všech kolejí TUL. Student je povinen vrátnému předkládat bez vyzvání kolejní průkaz k nahlédnutí při každém vstupu do koleje.
 2. Kolejní průkaz je nepřenosný. Ztrátu nebo zcizení kolejního průkazu je student povinen oznámit bez odkladu US, která studentovi vystaví duplikát kolejního průkazu po uhrazení správního poplatku.

 

§ 8

Platby a úhrady

 1. Studenti hradí kolejné podle vyhlášky „Kolejné pro studenty TUL", kterou vydává ředitel KM pro každý akademický rok. Kolejné je splatné nejpozději do 15. daného měsíce. Pokud není určeno jinak, uhrazuje se bezhotovostním způsobem dle zvláštního pokynu ředitele KM.
 2. Poplatek za ubytování v době letních prázdnin je dán vyhláškou podle § 1, odst. 3 a je splatný v hotovosti na vrátnici příslušné koleje, pokud není určeno jinak.
 3. Návštěvy a hosté ubytovaní v kolejích platí za ubytování podle vyhlášky „Ceník ubytování návštěv a hostů", kterou vydává ředitel KM pro každý akademický rok. Částky za ubytování se platí v hotovosti na vrátnici příslušné koleje.
 4. Výše poplatků za zapůjčení žehličky, vysavače apod. se řídí vyhláškou „Půjčovné", kterou vydává ředitel KM.
 5. Škody způsobené na zařízení a majetku koleje studenti hradí na základě rozhodnutí ředitele KM. Kvalifikovaný odhad škody provede správce koleje nebo jiný, ředitelem KM pověřený pracovník.
 6. Není-li uvedeno jinak, jsou součástí vyhlášek podle tohoto paragrafu též sankce za prodlení v platbě, resp. pro případ, že dlužná částka nebyla uhrazena v dané době.

 

§ 9

Vnitřní řád kolejí

 1. Na kolejích TUL je stanoven noční klid v době od 22.00 hod do 6.00 hod.
 2. Telefonické hovory jsou přepojovány do pokoje, nebo je volaný přivolán k telefonu na vrátnici příslušné koleje. V době nočního klidu zanechá služba na vrátnici volanému vzkaz.
 3. Studenti si mají možnost po předložení kolejního průkazu a pokud mají uhrazeno kolejné, vypůjčit klíče od společných prostor v kolejích a po uhrazení stanoveného poplatku (viz §8 4.) drobné elektrospotřebiče aj. Po dobu ubytování si studenti sami zabezpečují úklid pokojů a buněk.
 4. Student může přijít do koleje, kde je ubytován, po celých 24 hodin. Musí však respektovat ustanovení uvedené v odst. 1 vnitřního řádu kolejí a prokázat se na vrátnici kolejním průkazem.
 5. Do pokoje studenta je povolen vstup dalším osobám pouze se souhlasem ubytovaného studenta. Po dobu nepřítomnosti studenta nesmí do jeho pokoje bez předchozího souhlasu vstoupit cizí osoba, s výjimkou ohrožení života, zdraví osob a majetku nebo nezbytných předem ohlášených údržbářských prací a inventur (viz též § 6, odst. 2, písm. e).
 6. Návštěvy studentů:
  • student TUL ubytovaný v koleji má právo přijít na návštěvu v době od 6.00 - 24.00 hod, na vrátnici se prokazuje kolejním průkazem a může si návštěvu prodloužit i po 24.00 hodině bez ohlašovací povinnosti na vrátnici;
  • student TUL neubytovaný v koleji má právo přijít na návštěvu v době od 6.00 - 24.00 hod, na vrátnici se prokazuje průkazem studenta a občanským průkazem nebo pasem. Návštěva je evidována v knize návštěv. Prodloužení návštěvy po 24.00 hodině oznámí navštívený na vrátnici. Návštěva je povinna se po ukončení návštěvy na vrátnici odhlásit.
  • osoba nestudující na TUL má právo přijít na návštěvu v době od 6.00 - 22.00 hod, na vrátnici se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem či vojenskou knížkou .navštívený je povinen si vyzvednout návštěvu na vrátnici,
   • návštěva je evidována vknize návštěv po předložení průkazu totožnosti,
   • navštívený je povinen návštěvu na vrátnici odhlásit.
 7. V kolejích TUL lze ubytovat návštěvu, pokud navštívený student má v pořádku veškeré náležitosti ve vztahu ke kolejím a možnosti kolejí to dovolují a pokud:
  • navštívený přihlásí návštěvu na vrátnici. Vrátnice vystaví ubytovací průkaz po zaplacení poplatku za ubytování dle platného ceníku.Pokud jde o vícedenní ubytování, navštívený může na vrátnici nebo u ubytovatelky v pracovní době zajistit pro ubytovaného ložní prádlo.. Ubytování návštěvy na studentském pokoji je umožněno zpravidla na tři přenocování. Delší ubytování je možné jedině se souhlasem ředitele KM nebo US
  • ubytovaná návštěva je zapsána do knihy návštěv;
  • ubytování návštěvy na pokoji pro hosty může být umožněno po projednání s US , vrátnicí nebo ředitelem KM;
  • navštívený student plně odpovídá za návštěvu a za to, že spolubydlící bude mít zaručeny podmínky ke studiu a odpočinku během návštěvy.
 8. Student nesmí umožnit ubytování v koleji studentovi, kterému předčasně zaniklo ubytování podle § 5, odst. 4 a osobám, které nejsou přihlášeny k ubytování. Překročení tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení kolejního řádu s následným zrušením ubytování.
 9. Poplatky za ubytování jsou stanoveny vyhláškou „Ceník ubytování návštěv a hostů" (§8, odst. 3).

 

§ 10

Vrátnice

 1. Vrátnice příslušné koleje poskytuje recepční a informační služby.
 2. Na každé vrátnici jsou k dispozici:
  • vyhláška „Kolejné pro studenty TUL" (§ 8, odst. 1);
  • vyhláška „Ceník ubytování " (§ 8, odst. 4);
  • „Vyhláška o letním provozu (§ 1, odst 2);
  • interní pokyny o ukončení ubytování (§ 5, odst. 6) a používání společných prostor kolejí (§ 6, odst. 1, písm. d);
  • kolejní řád.
 3. Vrátnice přijímá platby v hotovosti podle § 8, odst. 2,3,4,5 pokud není určeno jinak.

 

§ 11

Ubytování studentů - manželů

 1. Studenti - manželé mohou být ubytováni společně.
 2. Ubytování ve společném pokoji může být studentům manželům poskytnuto, jestliže jsou oba studenty denního studia.
 3. Společné ubytování zaniká ze stejných důvodů jako u ostatních studentů podle § 5 (Zánik ubytování), i když tyto důvody nastaly jen u jednoho ze studentů - manželů.

 

§ 12

Ubytování dětí

 1. Ubytování dětí na kolejích TU je nepřípustné.
 2. Výjimku tvoří děti studentů, které jsou přihlášeny na vrátnici jako návštěva a to pouze mimo pracovní dny. Ubytování je v tomto případě bezplatné. Za bezpečnost ubytovaných dětí odpovídají rodiče.

 

§ 13

Cennosti a vnesené věci

 1. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá provozovatel kolejí TUL jen do výše 1.000,-Kč, pokud byly zabezpečeny tak, aby bylo možno toto řešit jako pojistnou událost. Výši hodnoty musí v každém případě poškozený (student) hodnověrně prokázat.
 2. Provozovatel kolejí TUL neodpovídá za vnesené věci jako jsou například počítače, rozhlasové a televizní přijímače, videokamery, videopřehrávače, fotoaparáty, jízdní kola apod.

 

§ 14

Přílohy kolejního řádu

 1. Organizační schéma kolejí a menz.
 2. Bezpečnostní, požární a hygienické předpisy - výpis.

 

§ 15

Závěrečná ustanovení

 1. Ruší se kolejní řád TUL ze dne 1.7.1995.
 2. Tento kolejní řád nabývá platnosti dne 1. 6. 2002 a platí přiměřeně na nové, resp. přechodně smluvně sjednané ubytovací kapacity, pokud není provoz těchto zařízení upraven zvláštním předpisem.

 

 

 

Ing. Jan Tišer / ředitel kolejí a menz

Prof. RNDr. Lukáš David, CSc / rektor TUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 Kolejního řádu

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KOLEJÍ A MENZ

Bude vloženo dodatečně.

 

 

 

Příloha č.2 Kolejního řádu

BEZPEČNOSTNÍ, POŽÁRNÍ A HYGIENICKÉ PŘEDPISY (výpis)

Ubytovaní studenti, návštěvy studentů, ubytovaní hosté a pracovníci kolejí jsou v zájmu zajištění ochrany zdraví a požární ochrany povinni:

 • při práci i jiné činnosti si počínat tak, aby nezpůsobili poranění sobě ani jiným osobám a aby nezavinili vznik požáru
 • ihned odstraňovat příčiny možného poranění (střepy, rozlité kapaliny, mastnoty na podlahách apod.), případně nahlásit na vrátnici výskyt závad většího rozsahu;
 • seznámit se spožárním řádem (na vrátnici), spožárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem (vyvěšeny vkaždém podlaží);
 • vpřípadě požáru učinit vše pro likvidaci požáru, popř. neodkladně vyhlásit požární poplach (ohlášením na vrátnici) a přivolat pomoc podle požárních a poplachových směrnic;
 • znát rozmístění prostředků požární ochrany a seznámit se snávodem na jejich používání. Tyto prostředky nepoškozovat, neodstraňovat, včetně informačních značek a tabulek;
 • respektovat pokyny ohledně kouření, tzn. zákaz kouření na pokojích. Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách kolejí (viz informační tabule vhale a požární řád). Nepoužívat otevřený oheň.
 • na pokojích používat jen povolené elektrické spotřebiče (včetně vysoušeče vlasů, kulmy, el. holícího strojku ), které odpovídají ČSN. Nesmí používat vlastní vařiče, ponorné vařiče, žehličky apod.
 • nahlásit požadavky na opravy elektrických spotřebičů; opravy el. spotřebičů a zařízení smí provádět jen pověřený pracovník spříslušnou kvalifikací;
 • při žehlení na pokoji dbát zvýšené opatrnosti. Žehličky a žehlicí prkna jsou kvypůjčení na vrátnici;
 • při použití čisticích prostředků dodržovat zásady bezpečné manipulace. Skladování hořlavých kapalin není dovoleno;
 • respektovat zákaz chovu jakéhokoli zvířectva na pokojích (rybičky, morčata, psy, kočky apod.);
 • při mytí oken nevstupovat na okenní rámy a parapety bez použití ochranných pásů (možnost zapůjčení u vedoucího kolejí);
 • na pokojích trvale udržovat pořádek. Úklid pokoje se provádí včetně vynášení košů. Čtvrtletně se provádí všeobecný úklid včetně mytí oken, dveří, svítidel a vysávání matrací (vysavače na vrátnici). Hygienická zařízení umývat denně a 1x za 3 týdny dezinfikovat;
 • při onemocnění se neprodleně podrobit lékařskému vyšetření. Při onemocnění přenosnou nemocí musí ubytovaná osoba tuto skutečnost ihned nahlásit ubytovací službě a bude ubytována na nemocničním pokoji
 • dbát na osobní hygienu;
 • neprodleně hlásit všechny nedostatky související snedodržováním těchto předpisů na pokojích i vbudovách zápisem do knihy na vrátnici, příp. oznámit správci kolejí.

rubrika: Archiv |štítky: Ubytování kolejní řád