Vyhláška - Ubytování v AR 2014/2015

14.04.2014 autor: Ubytovací služba Tisk

Podmínky pro ubytování na kolejích TUL v akademickém roce 2014/2015

V souladu s §3 odst. 4 Kolejního řádu se ubytování v akademickém roce 2014/2015 bude řídit těmito pravidly:

 

A. Žádost o ubytování

Studenti prezenční formy studia, kteří mají zájem o ubytování na kolejích TUL, předloží Ubytovací službě "Žádost o ubytování na koleji v akademickém roce 2014/2015" (studenti 2. a vyšších ročníků a studenti nastupující do 1. ročníku navazujícího a doktorského studia). Podmínkou pro přijetí žádosti je složení zálohy na stornopoplatek (viz „Příloha č. 1“). Studenti nastupující do 1. ročníku bakalářského studia předají žádosti při zápisu ke studiu studijnímu oddělení, které je zašle Ubytovací službě.

 

B. Kriteria pro ubytování studentů

Ubytování studentů zajišťuje Ubytovací služba podle interního pokynu ředitele kolejí a menz TUL („Harmonogram pro nástup na ubytování v akademickém roce 2014/2015“) a seznamů zapsaných studentů.

 

 1. Studenti, zapsaní v akademickém roce 2014/2015 na TUL do prezenční formy studia, budou ubytováni na základě své žádosti a podle seznamu zapsaných studentů. Kladně budou posouzeny všechny žádosti o ubytování (včetně žádostí studentů s trvalým bydlištěm v Liberci).
 2. Studenti, kteří již byli v minulém akademickém roce ubytováni na kolejích, budou též posuzováni podle §5 Kolejního řádu (Zánik ubytování).
 3. Nutnou podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je vyrovnání závazků vůči TUL, vyplývajících z povinnosti plátce poplatků za studium.
 4. Studenti – cizinci, jejichž studium je určeno mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, nebo usnesením vlády České republiky, budou ubytováni na základě seznamů zapsaných studentů, které předají Ubytovací službě příslušná studijní oddělení.
 5. Studenti – ostatní cizinci jsou ubytováváni za stejných podmínek jako studenti ČR.
 6. Kolejné se hradí bezhotovostně.
 7. Od zahraničních studentů (vyjma studentů ze SR) je vybírána při nástupu na kolej kauce ve výši 3000,- Kč (v hotovosti v kanceláři Ubytovací služby, popř. na vrátnici příslušné koleje). Kauce je zúčtována při ukončení ubytování po fyzickém předání pokoje a vyrovnání veškerých závazků.

 

 

Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
prorektor

 

Ing. Zdeněk Kračmar
ředitel KaM

 

 

Počet příloh: 1

V Liberci dne 25.3.2014

 

Příloha č. 1

 1. Vztahuje se na všechny studenty, kteří podle „Harmonogramu pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2014/2015“ podávají „Žádost o ubytování na koleji v akademickém roce 2014/2015“ do 30. května 2014 (do 14:00 hod.).
 2. Výše zálohy na stornopoplatek je 500,- Kč.
 3. Záloha na stornopoplatek bude uhrazena v daném termínu a určeným způsobem platby dle „Harmonogramu pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2014/2015“.
 4. Zrušení (storno) žádosti lze provést osobně v kanceláři US, písemně na adresu US, nebo e-mailem (us.koleje@tul.cz) do 14. září 2014 včetně. Zálohu lze poté osobně vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři US do 28. září 2014. Po tomto termínu bude záloha vrácena bezhotovostně všem, kteří žádost zrušili a zálohu si nevyzvedli, na účet uvedený v žádosti o ubytování.
 5. Studentům, kteří nastoupí ubytování na koleji v akademickém roce 2014/2015 v termínu nástupu (viz „Harmonogram pro nástup na ubytování v akademickém roce 2014/2015“), bude záloha započtena do první platby kolejného.
 6. Záloha studentů, kteří nezruší žádost předepsaným způsobem v předepsaném termínu (viz bod 4) a nenastoupí na ubytování v daném termínu nástupu, propadá.

rubrika: Archiv |štítky: