Dohoda o zapůjčení klubovny D

20.04.2016 autor: Ubytovací služba Tisk

 

Číslo dohody: ………… / 2016

Objednatel:

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon (mobil): ………………………………………..

Číslo kolejky: …………………………         Blok: …………….            Číslo pokoje: …………….

Pronajímatel:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI – Koleje a menzy

17. listopadu 584, 460 15  Liberec 15

Zastoupený Ing. Zdeňkem Kračmarem, ředitelem KaM

 

Objednatel a pronajímatel uzavírají dohodu o zapůjčení klubovny D na kolejích Harcov – blok D.

Na základě podpisu této dohody objednatelem a uhrazení vratné zálohy ve výši 500,-Kč budou objednateli předány klíče od klubovny D.

Podpisem této smlouvy se objednavatel potvrzuje, že se seznámil s provozním řádem klubovny D a že zajistí dodržování tohoto řádu po celou dobu vypůjčení klubovny D.

Výše zaplacené zálohy: ……………………………………………..

Datum a čas předání klíčů objednateli (DD.MM.RRRR – HH.MM): …………………………………………….

Platnost dohody začíná uhrazením vratné zálohy, podpisem dohody a předáním klíčů.

 

            ……………………………………………….                                            ……………………………………………….

                        za pronajímatele                                                                   za objednatele

 

Potvrzení o vrácení klíčů od klubovny D

Datum a čas vrácení klíčů objednavatelem (DD.MM.RRRR – HH.MM): …………………………………...........

Vratná záloha ve výši ………………… byla vrácena do vlastních rukou objednavateli.

 

……………………………………………….                                            ……………………………………………….

                        za pronajímatele                                                                   za objednatele

 

Protokol

o zjištění nedostatků či poškození prostorů či zařízení klubovny D

Prohlášení objednatele o zjištěných nedostatcích či poškození v prostorách klubovny D:

 

Nedostatky a poškození zjištěné ihned po prvním vstupu objednavatele do klubovny D:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum a čas nahlášení (DD.MM.RRRR – HH.MM): ………………………………………………………………………..

Podpisem objednavatel potvrzuje, že veškeré skutečnosti o zjištěných nedostatcích a poškození v tomto protokolu uvedl pravdivě.

                                                                                                          ……………………………………………….

                                                                                                                      podpis objednatele

 

 

Nedostatky a poškození vzniklé při používání klubovny D objednavatelem: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum a čas nahlášení (DD.MM.RRRR – HH.MM): ………………………………………………………………………..

Podpisem objednavatel potvrzuje, že veškeré skutečnosti o zjištěných nedostatcích a poškození v tomto protokolu uvedl pravdivě.

 

                                                                                                          ……………………………………………….

                                                                                                                      podpis objednatele

 

 

rubrika: Úřední deska |štítky: klubovna D dohoda