Kolejní řád

07.04.2021 autor: Ubytovací služba Tisk

Směrnice kvestora č. 1/2020

 

1. Základní ustanovení

1.1. Vysokoškolské koleje (dále jen „koleje“) jsou účelová zařízení Technické univerzity v Liberci (dále jen „TUL“).

1.2. Koleje za úplatu poskytují:

 1. ubytování studentům prezenčního studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a osobám na studijním pobytu (dále jen „studentům“);
 2. krátkodobé ubytování studentům kombinované formy studia nutné ze studijních důvodů a ubytování hostům TUL na pokojích k tomuto účelu určených;
 3. krátkodobé ubytování i jiným osobám, pokud to není na úkor poslání podle písmena a) a b).

1.3. Neobsazené společenské místnosti (klubovny) kolejí, mohou být propůjčovány ubytovaným studentům (zdarma) a hostům (objednávka nebo smlouva).

1.4. V době letních prázdnin je provoz kolejí řízen harmonogramem, který vydává ředitel kolejí a menz (dále jen „KM“).

1.5. Ubytovaná osoba nesmí uvádět adresu kolejí jako místo své podnikatelské činnosti.

1.6. Informace týkající se ubytování a provozu koleji jsou publikovány na webových stránkách KM, na úřední desce KM a v prostorách kolejí.

 

2. Řízení kolejí

2.1. Činnost kolejí řídí ředitel KM, který odpovídá za jejich provoz a hospodaření kvestorovi TUL.

2.2. Členové studentské části akademické obce TUL mohou zvolit kolejní radu, která je oprávněna jednat s ředitelem KM o ubytování a stravování. Pravomoci, činnost a volba členů Kolejní rady se řídí Statutem kolejní rady.

 

3. Žádost o ubytování

3.1.  Na ubytování na kolejích není právní nárok.

3.2. Ubytování na kolejích se přiděluje na základě žádosti, kterou student předkládá v řádném termínu a způsobem určeným ubytovatelem. Student je povinen uvést v žádosti pravdivé údaje a případné změny údajů bezodkladně nahlásit ubytovací službě (dále jen „US“). Podmínkou pro přijetí žádosti je složení zálohy na stornopoplatek ve výši dle aktuálního Ceníku (Ceník poplatků vyvěšený na webových stránkách KM – dále jen „Ceník“).

3.3.  V případě zamítnutí žádosti o ubytování může student podat do 8 kalendářních dnů odvolání k řediteli   

KM, který ve lhůtě 30 dní od doručení odvolání, zamítnutí žádosti potvrdí nebo změní.

3.4. Ubytování studentů v době letních prázdnin probíhá na základě požadavků fakult a žádostí studentů a je upraveno harmonogramem podle čl. 1.4. Krátkodobé ubytování jiných osob během akademického roku, zejména členů státních zkušebních komisí, účastníků seminářů, konferencí, hostů apod. probíhá na základě objednávek, které musí být předloženy pracovníkům US.

 

4. Kritéria pro ubytování studentů  

 1. Studenti, kteří již byli v minulém akademickém roce ubytováni na kolejích, jsou posuzováni podle Kolejního řádu (čl. 6 Zánik ubytování). Nutnou podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je vyrovnání závazků vůči TUL, vyplývajících z povinnosti plátce poplatků za studium.
 2. Zahraniční studenti jsou ubytováváni za stejných podmínek jako studenti ČR.
 3. Od zahraničních studentů (vyjma studentů ze SR) je vybírána při nástupu na kolej kauce ve výši stanovené Smlouvou o ubytování platnou na příslušný akademický rok (v hotovosti v kanceláři US, popř. na recepci příslušné koleje). Kauce je zúčtována při ukončení ubytování po fyzickém předání pokoje a vyrovnání veškerých závazků.

 

5. Ubytování studentů

5.1. Ubytování studentů a jejich rozmístění v koleji provádí US podle volné kapacity kolejí a s přihlédnutím k případným požadavkům studentů (budova, pokoj, spolubydlící).

5.2. Nástup na ubytování probíhá podle harmonogramu nástupu na ubytování pro daný akademický rok, který vydává ředitel KM.

5.3. Student se může během akademického roku přestěhovat pouze se souhlasem US. Ve výjimečných případech může ředitel KM nařídit přestěhování (včetně změny koleje), pokud je to nutné v zájmu ubytovaných studentů, provozních a ekonomických důvodů nebo pokud je to v zájmu TUL.

 

6. Zánik ubytování

6.1. Ubytování zaniká:

 1. uplynutím doby, na kterou bylo poskytnuto;
 2. nedodržením termínu nástupu na ubytování dle aktuálního harmonogramu ubytování;
 3. odhlášením ubytování z koleje;
 4. nejpozději do 10 pracovních dní ode dne ukončení či přerušení studia;
 5. odstoupením od smlouvy o ubytování ze strany ubytovatele z důvodů specifikovaných ve Smlouvě o ubytování.

6.2. Ubytování zahraničního studenta zaniká nejpozději jeden měsíc ode dne ukončení studia, přerušení nebo vyloučení ze studia.

6.3. Příslušná studijní oddělení jsou povinna do 3 pracovních dnů informovat US o skutečnostech uvedených v čl. 6.1. písm. d) a čl. 6.2.

6.4. Při ukončení ubytování se studenti řídí platnými pokyny o ukončení ubytování.

 

7. Práva a povinnosti studenta ubytovaného na koleji

7.1. Základní práva a povinnosti upravuje Smlouva o ubytování.

7.2. Ubytovaný student má právo:

 1. na přidělení základního vybavení pokoje podle inventárního seznamu a lůžkovin (přikrývka, polštář, ložní prádlo). Toto vybavení včetně klíčů převezme protokolárně na počátku ubytování.
 2. přemístit inventář v rámci pokoje;
 3. obdržet kolejní průkaz (dále jen „KP“);
 4. měnit ložní prádlo dle Provozního řádu – viz Příloha č. 2;
 5. používat společné prostory kolejí v souladu s interními pokyny ředitele KM;
 6. na dodržování svého soukromí;
 7. přijímat návštěvy podle čl. 9.6.

7.3. Ubytovaný student je povinen:

 a)     nastěhovat se a bydlet výlučně v přiděleném pokoji koleje;

b)      udržovat čistotu a pořádek v obývaném pokoji a ve společných prostorách koleje,

c)      šetřit zařízení koleje, šetřit elektrickou energii a vodu;

d)      dodržovat bezpečnostní, požární a hygienické předpisy (příloha č. 1 Kolejního řádu);

e)      zamykat dveře pokoje, buňky při každém i krátkodobém opuštění, i při spánku; zhasnout, zavřít a zajistit okna a balkonové dveře. Ztrátu či odcizení klíče od pokoje ohlásit neprodleně na recepci koleje.

f)       umožnit osobám pověřených ředitelem KM vstup do pokoje (v případě nutných oprav, havárie, ohrožení života, zdraví osob a majetku a v případě důvodného podezření z porušování podmínek Smlouvy o ubytování a tohoto řádu bez předběžného ohlášení, v ostatních případech po předchozím ohlášení);

g)      hlásit závady, poškození, popř. potřebu údržby v pokojích nebo ve společných prostorách na recepci příslušné koleje;

h)      řídit se ustanoveními Kolejního řádu, Smlouvou o ubytování a dalšími interními pokyny vydanými ředitelem KM;

i)       platit kolejné dle Smlouvy o ubytování a dalších interních pokynů 

j)       neprodleně ohlásit US skutečnosti uvedené v čl. 6.1. písm. d) a čl. 6.2. a odhlásit se z ubytování v koleji, resp. hlásit změny údajů rozhodných pro ubytování v koleji;

k)      při ukončení ubytování uhradit dlužné kolejné, předat v pořádku ubytovateli zapůjčený inventář (v původním rozestavení), zařízení, uklizený pokoj a klíče od pokoje, vrátit kolejní průkaz a odhlásit se z evidence v US;

l)       uhradit škody způsobené na zařízení a majetku koleje na základě rozhodnutí ředitele KM. Kvalifikovaný odhad škody provede správce koleje nebo jiný, ředitelem KM pověřený pracovník.

m)     po vyzvání předkládat k nahlédnutí kolejní průkaz;

n)      respektovat zákaz mít provozovnu podnikatelské činnosti v prostorách kolejí (viz čl. 1.5.);

o)      respektovat zákaz vnášení zbraní, omamných a psychotropních látek na koleje

p)      respektovat zákaz chovu zvířat v prostorách koleje. (Pouze ve výjimečných případech na základě písemné žádosti ubytovaného předložené řediteli kolejí a doložené písemným souhlasem všech spolubydlících lze povolení udělit. Ředitel kolejí si může vyžádat potvrzení veterinárního lékaře o zdravotním stavu zvířete a zdravotní nezávadnosti jeho chovu.  Ubytovaný plně odpovídá za škody způsobené zvířetem.)

q)      dodržovat zákaz kouření a zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách kolejí;

r)      nepoužívat hasicí přístroje k jinému než stanovenému účelu, nepoškozovat hadice hydrantů. Porušení tohoto zákazu lze považovat za obecné ohrožení.

 

8. Kolejní průkaz

8.1. Kolejní průkaz je doklad o ubytování na koleji, opravňující ke vstupu do všech kolejí TUL. Student je povinen předkládat po vyzvání KP k nahlédnutí při vstupu do koleje.

8.2. KP je nepřenosný. Ztrátu nebo zcizení KP je student povinen oznámit bez odkladu US, která studentovi vystaví duplikát KP po uhrazení správního poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku (Ceník poplatků vyvěšený na webových stránkách KM – dále jen „Ceník“).

 

9. Vnitřní řád kolejí

9.1. Na kolejích TUL je stanoven noční klid v době od 22.00 hod do 6.00 hod.

9.2. Student si po předložení KP může vypůjčit:

                             společenskou místnost

                      drobné elektrospotřebiče (poplatek viz Ceník půjčovného a služeb)

9.3. Po dobu ubytování si studenti sami zabezpečují úklid pokojů a buněk.

9.4. Student může vstupovat do prostor koleje, kde je ubytován, po celých 24 hodin. Musí však respektovat ustanovení uvedené v odst. 1 tohoto článku a prokázat se službě na recepci po vyzvání KP.

9.5. Do pokoje studenta mohou vstupovat pouze osoby pověřené ředitelem KM, dalším osobám je vstup povolen pouze se souhlasem ubytovaných studentů. Po dobu nepřítomnosti studenta nesmí do jeho pokoje bez předchozího souhlasu vstoupit cizí osoba, s výjimkou ohrožení života, zdraví osob a majetku a v případě důvodného podezření z porušování podmínek Smlouvy o ubytování a tohoto řádu nebo nezbytných předem ohlášených údržbářských prací a inventur. Kontrolu dodržování podmínek Smlouvy o ubytování a Kolejního řádu jsou oprávněni provést ředitel KM nebo jím pověřený pracovník a zaměstnanci US. Kontrolu provádí vždy nejméně dva pracovníci. O průběhu kontroly je proveden zápis do knihy kontrol na příslušné recepci a každý kontrolující se musí podepsat.

9.6. Návštěvy studentů: student má právo přijímat návštěvy, návštěvní doba je stanovena od 6:00 do 24:00. Návštěva je povinna při vstupu do koleje předložit průkaz totožnosti, je evidována v knize návštěv při příchodu i odchodu. Studenti ubytovaní na koleji se při návštěvách na jiném bloku kolejí do knihy návštěv nezapisují, prokazují se pouze KP. Návštěva může v objektu kolejí setrvávat pouze za přítomnosti navštíveného ubytovaného. Návštěvy nelze přijímat proti vůli spolubydlících.

9.7. Ubytování návštěv: Návštěvy nacházející se v koleji v době od 0:00 do 6:00 jsou povinny se za přítomnosti navštívené osoby zapsat do knihy hostů a uhradit poplatek. Výše poplatku za přenocování hostů je určena platným Ceníkem. Na vrátnici návštěva obdrží ložní prádlo, které je povinna ona, popř. navštívený ubytovaný, vrátit do recepce po ukončení návštěvy. Nepřetržité trvání návštěvy je možné nejdéle 3 noci v rámci jednoho pokoje (buňky). Přenocovat na koleji jako návštěva ubytovaného lze maximálně 7 nocí v jednom kalendářním měsíci, poté je povinnost uhradit ubytovateli hotelovou cenu za lůžko dle platného Ceníku. Navštívený odpovídá po dobu návštěvy za dodržování kolejního řádu návštěvou.

Studenti ubytovaní na kolejích TUL za přenocování na jiné koleji neplatí (nemají nárok na ložní prádlo), nezapisují se do knihy hostů, prokazují se pouze KP.

9.8. Student nesmí umožnit ubytování na koleji osobám, které nejsou přihlášeny k ubytování s výjimkou ubytování návštěv dle čl. 9. odst. 7. Student nesmí umožnit ubytování na koleji studentovi, kterému předčasně zaniklo ubytování podle čl. 6. odst. 1. písm. e) a to ani jako návštěvě dle čl. 9. odst. 7. Nedodržení ustanovení tohoto odstavce bude považováno za hrubé porušení Kolejního řádu s následným odstoupením od smlouvy o ubytování ze strany ubytovatele.

 

10. Ubytování nezletilých osob

10.1. Ubytování nezletilých osob na kolejích TUL je zakázáno s výjimkou ubytování nezletilých osob jako návštěv dle čl. 9.7. a jako hostů dle čl. 12.

 

11. Odpovědnost za škody

11.1. Ubytovaný je povinen uschovávat hotovost, cennosti a věci s hodnotou nad 1000,- Kč do uzamykatelných skříněk, zásuvek, které byly za tímto účelem ubytovatelem vyhrazeny. Jízdní kola je ubytovaný povinen uschovat na místech k tomu určených a opatřit je zámkem. Ubytovaný je povinen vhodným způsobem zamezit odcizení vnesených věcí, zejména pak uzamykáním vstupních dveří pokojů a buněk.

11.2. Dojde-li ke krádeži nebo poškození vnesených věcí, je ubytovaný povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit US a zajistit přivolání Policie ČR. Ubytovatel si vyhrazuje právo žádat od ubytovaného vyjádření Policie ČR a doklady dokazující hodnotu věci.  Právo na náhradu škody musí ubytovaný student uplatnit u vedení kolejí bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět, jinak právo zanikne. Poškozený student je dále povinen prokázat, že uvedené vnesené věci byly řádně uloženy na místech k tomu určených a že byly dodrženy stanovené pokyny k jejich zajištění, případně další skutečnosti prokazující, že ke ztrátě nebo poškození vnesených věcí skutečně došlo.

 

12. Ubytování hostů

12.1. Ubytování hostů a jejich rozmístění v kolejích provádí US. Pro ubytování hostů jsou vyčleněny pouze ty buňky, které nejsou využity pro ubytování studentů. Hotelové ubytování se řídí Provozním řádem a dalšími pokyny vydanými ředitelem KM.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Přílohou Kolejního řádu je:

 1. Příloha č. 1 Bezpečnostní, požární a hygienické předpisy – výpis
 2. Příloha č. 2 Provozní řád

13.2. Ruší se kolejní řád TUL ze dne 10.12.2014.

13.3. Tento Kolejní řád nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění na oficiálních webových stránkách TUL. Ustanovení Kolejního řádu platí přiměřeně na nové, resp. přechodně i na stávající smluvně sjednané ubytovací kapacity, pokud není provoz těchto zařízení upraven zvláštním předpisem.

 

Příloha č.1 Kolejního řádu

BEZPEČNOSTNÍ, POŽÁRNÍ A HYGIENICKÉ PŘEDPISY (výpis)

Ubytovaní studenti, návštěvy studentů, ubytovaní hosté a pracovníci kolejí jsou v zájmu zajištění ochrany zdraví a požární ochrany povinni:

 • při práci i jiné činnosti si počínat tak, aby nezpůsobili poranění sobě ani jiným osobám a aby nezavinili vznik požáru
 • ihned odstraňovat příčiny možného poranění (střepy, rozlité kapaliny, mastnoty na podlahách apod.), případně nahlásit na vrátnici výskyt závad většího rozsahu;
 • seznámit se s požárním řádem (na vrátnici), s požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem (vyvěšeny v každém podlaží);
 • v případě požáru učinit vše pro likvidaci požáru, popř. neodkladně vyhlásit požární poplach (ohlášením na vrátnici) a přivolat pomoc podle požárních a poplachových směrnic;
 • znát rozmístění prostředků požární ochrany a seznámit se s návodem na jejich používání. Tyto prostředky nepoškozovat, neodstraňovat, včetně informačních značek a tabulek;
 • respektovat zákaz kouření ve všech prostorách kolejí. Nepoužívat otevřený oheň.
 • používat vlastní elektrospotřebiče za splnění podmínky, že každý elektrospotřebič včetně prodlužovacího kabelu prošel revizí bezeškodnosti ve smyslu ČSN 33 1600 ED.2. Ubytovaný přebírá plnou odpovědnost za škody způsobené používáním vlastních spotřebičů a prodlužovacích kabelů. Je zakázáno používat vlastní vařiče, ponorné vařiče, žehličky a topná tělesa.
 • při žehlení na pokoji dbát zvýšené opatrnosti. Žehličky a žehlicí prkna jsou k vypůjčení na vrátnici;
 • dodržovat zásady bezpečné manipulace při použití čisticích prostředků;
 • neskladovat hořlavé kapaliny;
 • udržovat trvale pořádek na pokojích, pravidelně vynášet odpadkové koše. Ubytovaný bere na vědomí, že úklidové a čisticí prostředky si zajišťuje na vlastní náklady.

(Čtvrtletně ubytovaný se provádí všeobecný úklid včetně mytí oken, dveří, svítidel a vysávání matrací (vysavače na vrátnici). Hygienická zařízení je nutné umývat denně a 1x za 3 týdny dezinfikovat - k provedení dezinfekce použít volně dostupné antibakteriální přípravky.)

 • při výskytu infekčního onemocnění se neprodleně podrobit lékařskému vyšetření, dbát pokynů lékaře;
 • dodržovat osobní hygienu;
 • neprodleně hlásit všechny nedostatky související s nedodržováním těchto předpisů na pokojích i v budovách zápisem do knihy na vrátnici, příp. oznámit správci kolejí.

 

Příloha č.2 Kolejního řádu

PROVOZNÍ ŘÁD (výpis)

·Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění

 1. Dezinfekce – koupelna a WC se dezinfikují při každém úklidu, po odchodu hosta, v případě nutnosti častěji. Dezinfekce se provádí po mechanické očistě vhodnými dezinfekčními prostředky dle návodu (např. Savo apod.). Při kontaminaci ploch biologickým materiálem se potřísněné místo nejprve dekontaminuje mulem namočeným v dezinfekčním prostředku a poté se provede běžný úklid. Při práci je povinnost používat ochranné pomůcky a dodržovat zásady ochrany zdraví. Při kontaminaci s biologickým materiálem se používají jednorázové gumové rukavice, event. rouška. Dezinfekční prostředky se střídají nejméně 1x za 3 měsíce, vždy dezinfekční prostředky s různými aktivními látkami. Dezinfekční prostředky a pomůcky jsou uloženy v odděleném prostoru, úklidové místnosti v originálních obalech.
 2. Dezinsekce – uklízečky, údržbáři nahlašují případný výskyt hmyzu na pokojích správci kolejí – následná dezinsekce (odborná firma).
 1. Deratizaci objektu zajišťuje provozovatel kolejí (odborná firma).

·Úklid

 1. Chodby a společné prostory jsou uklízeny denně, s použitím dezinfekčních přípravků nejméně 1x týdně.
 2. Po odubytování hosta pokojské provádí úklid buňky – úklid koupelny s použitím dezinfekčních prostředků, doplnění toaletních potřeb, setření prachu, vysátí koberce, vytření podlahy, úklid kuchyňky, vyprázdnění, očista a dezinfekci odpadkových košů, výměna ložního prádla na pokojích.
 3. Studenti a dlouhodobě ubytovaní hosté si pokoje uklízí sami, jednou za dva týdny nebo dle potřeby je zajištěna výměna prádla.
 4. Pomůcky pro úklid se ukládají v úklidové komoře.

·Manipulace s prádlem

 1. Použité ložní prádlo je odváženo, práno a žehleno odbornou firmou – fa Koudelka a syn s.r.o. - 1x týdně (popř. dle potřeby).
 2. Hosté mají připraveno čisté ložní prádlo a ručníky na pokojích. Studenti si prádlo chodí měnit ve dnech výměny prádla (po 14 dnech).
 3. Čisté prádlo a ručníky jsou po dodání firmou ukládány ubytovatelkami do skladu čistého prádla.
 4. Špinavé prádlo je ukládáno do skladu špinavého prádla a připraveno pro odvoz do prádelny.
 5. Pracovní oděv pokojských je oddělen od civilního, udržován v čistotě, výměna dle potřeby.

·Další nezbytné údaje

 • způsob zásobování pitnou vodou: z veřejného vodovodu
 • způsob výroby teplé vody: vlastní kotelna na jednotlivých blocích kolejí
 • způsob větrání: přirozené okny (pokoj), nucené odvětrání (sociální zařízení)
 • sociální zázemí zaměstnanců: šatny, WC, sprchy, denní místnosti
 • odpady z provozu ubytovacího zařízení jsou vynášeny v igelitových pytlích do přistavených kontejnerů a pravidelně odváženy firmou k likvidaci
 • vytápění: vlastní kotelna na jednotlivých blocích kolejí, teplota v chladném období je v rozmezí 20–24 °C

rubrika: Úřední deska |štítky: koleje ubytovani