Harmonogram pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2017/2018

25.04.2017 autor: Ubytovací služba Tisk

Interní pokyny ředitele KaM TU v Liberci 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Úterý 2. května 2017

od 7:00 hod.

Začátek podávání žádostí o ubytování na akad. rok 2017/2018

–       žádost vyplní každý student, který chce v akad. roce 2017/2018 bydlet na kolejích (včetně cizinců)

–       žádost o ubytování na koleji v akad. roce 2017/2018 lze podat osobně nebo pomocí elektronického formuláře

–        při zpracování všech žádostí o ubytování bude přihlíženo k ubytování v akad. roce 2016/2017 (kromě bloku „B“, kde budou přednostně ubytováni studenti přípravného jazykového kurzu)

–       v případě více žádostí o rezervaci jednoho lůžka bude rozhodovat datum podání žádosti o ubytování, v případě shodného data podání žádosti ročník studia

–       v případě, že chcete při přidělování ubytování zohlednit zdravotní omezení, je nutné doložit lékařské potvrzení do kanceláře Ubytovací služby nebo přiložit k žádosti

–       od studentů, kteří figurují na seznamu dlužníků za březen 2017, nebude žádost přijata

–       informace k záloze na stornopoplatek viz „Příloha č. 1 – Záloha na stornopoplatek“

V případě podání žádosti o ubytování osobně:

·         formulář je k dispozici na všech vrátnicích kolejí, v kanceláři US a na http://koleje.tul.cz/ke-stazeni/

·         čitelně vyplněnou žádost odevzdejte s platným OP (občané ČR, SR) nebo pasem (ostatní) na kterékoliv vrátnici kolejí nebo v kanceláři Ubytovací služby

·         zálohu na stornopoplatek uhradí student v hotovosti na vrátnicích kolejí či v kanceláři US při podání žádosti

·         možnost podání žádosti v nepřítomnosti na plnou moc, podpis na plné moci nemusí být ověřen

V případě podání žádosti o ubytování elektronickou formou:

·         elektronický formulář žádosti naleznete na http://koleje.tul.cz/prihlasit/, pro přístup využijte přihlašovací jméno a heslo do Liane

·         v případě změny čísla občanského průkazu, pasu, trvalého bydliště je nutné změnu doložit osobně v kanceláři Ubytovací služby nejpozději do 15. 9. 2017

·         v případě, že v následujícím akademickém roce žádáte o stávající ubytování (rozhodující je stav ubytování k 30. 4. 2017), vytvoří se Vám elektronickou cestou rezervace ubytování v případě splnění podmínek

·         záloha na stornopoplatek bude uhrazena bezhotovostně na vrub konta kolejného. Pokud následně nebude kolejné uhrazeno dle smlouvy o ubytování, nebude žádost zařazena ke zpracování.

·         v případě, že student podávající žádost není v den podání žádosti ubytován na koleji TUL, hradí zálohu na stornopoplatek jednorázovým platebním příkazem nebo vkladem hotovosti ve prospěch účtu 109954211/0300 (variabilní symbol platby=rodné číslo studenta bez lomítka). Tato záloha musí být na výše uvedeném účtu nejpozději 12. 6. 2017. V případě, že záloha bude připsána na účet později, bude žádost posuzována jako pozdě podaná a zařazena do II. kola ubytování. V případě neuhrazení zálohy nebude žádost zpracována.

Středa 31. května 2017

do 14:00 hod.

Poslední termín odevzdání žádostí o ubytování papírovou formou.

Středa 31. května 2017

do 24:00 hod.

Poslední termín odevzdání žádostí o ubytování elektronickou formou.

Týká se studentů nastupujících v akad. roce 2017/2018 do II. a vyššího ročníku a studentů nastupujících do I. ročníku navazujícího a doktorského studia.

 

Žádosti podané po tomto termínu budou zařazeny do II. kola ubytování; podat je lze pouze osobně v kanceláři Ubytovací služby.                                                                                                                

 

V Liberci dne 21. 4. 2017                                                                          Ing. Zdeněk Kračmar

                                                                                                                   ředitel KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: